23. 07. 2024

Nowe artykuły:
Koegzystencja

Koegzystencja

Ko​​egzystencja (od łac. com­mune, wspólny) – nowy paradygmat życiowy w społeczeństwie post-przemysłowym. Jego istotą jest rozu­mie­nie, że obecne spo­łe­czeń­stwo ma wystar­cza­jąco dużo zaso­bów, aby star­czyło ich dla wszyst­kich (jest tylko bar­dzo źle rzą­dzone, i jego zasoby są skraj­nie źle dzie­lone…). Nie ma potrzeby zatem kon­ku­ren­cja i podział, które są sztucz­nie narzu­cone ludziom przez pań­stwa \ kor­po­ra­cje \ kościoły – twrząc obecny paradygmat: divi-egzystencję. Nato­miast znacz­nie bar­dziej efek­tywne spo­łecz­nie i dające znacz­nie wię­cej satys­fak­cji jest współ-​​istnienie ludzi oparte na współ­pracy i wza­jem­nej pomocy i roz­woju. Jego obecnie roz­wi­jającymi przejawami są: cowor­king (wspólna praca wielu firm we wspól­nej prze­strzeni biu­ro­wej), coho­using (wspólne miesz­ka­nie w jed­nej prze­strzeni przez wiele osób nie koniecz­nie będą­cych rodziną), coshop­ping (sesje wspól­nego kupo­wa­nia towa­rów), itp. Jak poka­zuje natura, współ­praca mię­dzy osob­ni­kami jed­nego lub wielu gatun­ków jest znacz­nie częst­szym zja­wi­skiem, niż kon­ku­ren­cja i polo­wa­nie na sie­bie. Powoli więc także ludzie, jako naj­bar­dziej agre­sywny gatu­nek na pla­ne­cie, doj­rze­wają do tej prawdy.

Podziel się opinią:
Pin Share

Comments

comments

« Back to Glossary Index

About The Author

Innowator. Ukończył studia na Wydziale Filozoficznym KUL; stypendysta u prof. Leszka Kołakowskiego na University of Oxford. Ukończył także studia podyplomowe: Zarządzanie Finansami i Inwestycje Finansowe na Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu oraz Public Relations w Wyższej Szkole Bankowej we Wrocławiu. Zajmuje się filozofią miasta, architektury (w ramach think-tanku BioCity Project) oraz trendami rozwojowymi w kulturze i cywilizacji, prowadzącymi do zmiany panujących paradygmatów. Także właściciel innowacyjnej agencji konsultingu terytorialnego: Metamorphosis Innova City. W jej ramach zaprojektował i wdrożył kilkanaście innowacyjnych marek i strategii terytorialnych dla wielu polskich miast, w oparciu o zasady zrównoważonego rozwoju i deliberacji społecznej. Współzarządzający Fundacją Nowej Kultury. Redaktor portalu progg.eu Napisz do mnie

Related posts