23. 07. 2024

Nowe artykuły:
Strategia walki z PiS-em – sieciowa, obywatelska Polska

Strategia walki z PiS-em – sieciowa, obywatelska Polska

J est dla mnie od dawna jasne, że tolerujemy rządy PiS-u z konformizmu, z lenistwa. A tymczasem ich rządy niszczą dorobek pokoleń Polaków, które walczyły o otwarte, tolerancyjne, demokratyczne państwo, w którym po prostu dobrze się wszystkim żyje. W ten sposób również nam odebrał nadzieje na życie w normalnym, europejskim państwie. Zamiast realizować dobro dla zdecydowanej większości, PiS-owi udało się wmówić ludziom, że pozornie realizują dobro wspólne, chociaż – w istocie – cynicznie dbają wyłącznie o dobro własne. I robią to kosztem odebrania nadziei, przestrzeni do życia i warunków materialnych – pozostałej części społeczeństwa.

Wydarzenia związane z zaostrzeniem przez TK Przyłębskiej prawa aborcyjnego, i bunt, który wybuchł w proteście, dają nadzieję, że możemy próbować odzyskać nasze państwo dla większości Polaków!

Niemniej, dotychczasowe wydarzenia – mimo, że wspaniałe – są niewystarczające, aby realnie przejąć inicjatywę i władzę. Musimy dotychczasowe wydarzenia traktować jako wstęp do dalszej rewolucji (bez przemocy). Jako pierwszy jej etap. W moim opracowaniu zaś przedstawiam plan – na kolejne jej etapy.

 

Ogólna sytuacja:

 • Polska wyszła 30 lat temu z twardego reżimu (tzw. „komunistycznego”).
 • Ale przez lata III RP nie stworzyła wystarczająco dużej grupy (centrum społeczeństwa), która w pełni rozumiałaby na czym polega państwo prawa i mechanizmy demokratyczne, a także światopogląd nowoczesny, oparty na wolności człowieka oraz różnorodności społecznej.
 • Dlatego w 2015 regresywne siły narodowo-katolickie i antydemokratyczne przypuściły atak na społeczeństwo. Dzięki wielkiej mobilizacji, zmasowanej propagandzie i słabości strony demokratycznej – przechwyciły władze.
 • Dzisiaj regresywiści zlikwidowali demokratyczny rdzeń państwa. I przystąpili do umacniania za pomocą prawa swojej ultraprawicowej ideologii.

Wnioski:

 • PiS wielokrotnie złamał konstytucje, na podstawie której wybraliśmy ich (pisałem o tym w innych tekstach, np. tutaj oraz tutaj; mnóstwo info jest też o tym w Internecie). W ten sposób sami postawili się poza możliwością legalnego działania. Ich rządy są nielegalne! A my, obywatele, nie jesteśmy związani lojalnością wobec rezultatów wyborów!
 • PiS – jak wskazują wszelkie sondaże i badania opinii – wprowadza swoje antydemokratyczne (nie)reformy oraz regresywne (średniowieczne) rozwiązania światopoglądowe (ograniczanie praw człowieka, praw kobiet, praw grup mniejszościowych) – wbrew woli większości społeczeństwa! Większość społeczeństwa nie chce zniewolenia człowieka przez reakcyjne struktury państwa, walczące w imię narodu i dobra Kościoła, przeciwnie – chce wolności i prawa każdej z grup do pokojowej realizacji modelu życia i wartości, które wybierają!
 • Największy problem po stronie demokratów i zwolenników wolności, to uświadomienie większości Polaków, że de facto PiS rządzi nielegalnie (mimo, ze legalnie wygrali wybory)! A jest tak dlatego, że doprowadzili do podstępnej zmiany ustroju polski, z demokracji – na dyktaturę[1].

A skoro są uzurpatorami – to jako demokratyczne społeczeństwo obywatelskie, wciąż stojące na gruncie konstytucji i praw człowieka – mamy nie tylko prawo podjąć działania obywatelskiego nieposłuszeństwa, ale mamy wręcz obowiązek czynnie się im przeciwstawić (w typie działania bez przemocy)! Jak powiedział Martin Luter King: „Mamy moralny obowiązek przeciwstawiać się tym, którzy narzucają złe (nielegalne) prawo”.

Podsumowując –

► Z kim walczymy?

 • Z PiS-em i związanymi z nim partiami, tzw. Zjednoczoną Prawicą.
 • Z Kościołem katolickim, a w szczególności z hierarchią KK jako instytucją.
 • Z, powiązanymi z nim, ultraprawicowymi mediami, z TVP i mediami Rydzyka na czele.
 • Z siecią organizacji wspierających reżim pisowsko-kościelny, z Ordo Iuris na czele.

A zatem wiemy już, że – wbrew pozorom legalności – PiS rządzi nielegalnie oraz większość społeczeństwa nie chce, aby robili, co robią, tzn. niszczyli państwo prawa typu zachodniego oraz narzucali średniowieczne modele życia na bazie anachronicznej ideologii narodowo-katolickiej.  

 

Walczymy zatem także z –

 • Nacjonalizmem, szowinizmem, faszyzmem – rdzeniem tych ideologii jest przekonanie, że człowiek jest mało ważny; ze musi być podporządkowany narodowi oraz państwu, które go reprezentuje[2].
 • Katolicyzmem, jako teokratyczną ideologią władzy kleru nad społeczeństwem
 • Autorytaryzmem, który zakłada, że tylko moja strona ma rację, a wszyscy inni to wrogowie, których trzeba zniszczyć
 • Antyhumanizmem – zakłada on, że człowiek nie ma zdolności samodzielnego kierowania sobą i musi być prowadzony przez instytucje takie jak autorytarna władza, czy Kościół.

Zbiorczo, powyższe anty-wartości i ideologie, reprezentowane przez PiS i KK, określam jako: regresywizm, a jego zwolenników, jako: konserwosi (zob. konserwos).

Skoro wiemy z kim i z czym walczymy, musimy określić cele naszych wysiłków, tzn. walki o progresywną zmianę w naszym kraju.

Cele naszej walki:

Działania obywatelskiego nieposłuszeństwa powinny zmierzać do –

 • Pozbawienia PiS-u władzy oraz ukarania ich za przestępstwa i afery, które w okresie (nie)rządu dokonali – zob.  listę.

 • Równolegle trzeba działać w kierunku – wprowadzenia reguł prawdziwej, głębokiej demokracji, tzn. ustroju, w którym każdy człowiek może realnie decydować o sobie oraz mieć realny wpływ na swoje otoczenie (bliższe i dalsze). Powinno to być państwo zdecentralizowane.

 • Oparcia państwa na prymacie praw człowieka i wolności osobistej – dla wszystkich grup (w tym szczególnie dla grup mniejszościowych).

 • Wprowadzenia reguły, iż państwo – na poziomie centralnym (czyli rządu) – ma charakter świecki, tzn. nie promuje żadnego światopoglądu (poza w.w.). Ale, na poziomie lokalnym – społeczności mogą wybrać swoje wiodące wartości i idee, ale zawsze z poszanowaniem grup mniejszościowych.

 • Wprowadzenia reguły, iż Kościół katolicki – ograniczony zostaje do głoszenia przesłania stricte religijnego, dla tych, którzy sobie tego życzą (zakaz działalności politycznej) i to wyłącznie w murach kościołów. Państwo wprowadza także zakaz finansowania jego działalności.

Świadomie nie pisze szczegółowo. Zostawiam szczegółowego do zbiorowego rozpracowania.

Przejdźmy teraz do rozważenia:

Jak osiągnąć te cele?

Aby skutecznie walczyć z dyktaturą, musimy rozważyć racjonalne czynniki, na których opiera się władza. Korzystam tu z ustaleń Gene Sharpa[3], czołowego teoretyka walki bez przemocy. Jego wskazania stoją za zwycięstwem bardzo wielu buntów i rewolucji.

Dyktatury (w tym, nade wszystko, „miękkie”), aby skutecznie funkcjonować potrzebują wsparcia ze strony obywatel. Bez niego – nie mogą istnieć. Ich władza zatem opiera się na tzw. filarach władzy politycznej.

Filary każdej władzy stanowią – 

 • zwierzchnictwo – przekonanie ludzi, że władza dyktatora jest legalna i mają moralny obowiązek jej się podporządkować,
 • zasoby ludzkie – duża liczba znaczących osób i grup, które współpracują z reżimem,
 • umiejętności i wiedza – niezbędne władzy do przeprowadzania określonych działań, a dostarczane przez współpracujące z nią osoby i grupy,
 • czynniki niematerialne – psychologiczne i ideologiczne, które mają nakłaniać ludzi do posłuszeństwa i pomagania władzy. W naszym przypadku: ideologia nacjonalistyczna (szowinistyczna, faszystowska) oraz katolicka,
 • zasoby materialne – stopień, w jakim władza kontroluje zasoby naturalne, finansowe i gospodarcze,
 • sankcje – różne formy kary wobec nie współpracujących obywateli, które mają zagwarantować podporządkowanie się i współpracę niezbędne dla funkcjonowania reżimu.

Przełóżmy to, na nasze warunki.

 

Filary władzy PiS-u –

 1. Spójna i prosta ideologia: nacjonalistyczno – katolicka (ultraprawicowa) – zob. powyżej.
 2. Transfery socjalne – bardzo wielu ludzi wspiera PiS, bo sądzą, że „dostają pieniądze za darmo”. Dotąd byli zaniedbywani przez władzę, a teraz czują, że dostają realną pomoc, „której wcześniej nie było”.
 3. Zmasowana, wyjątkowo cyniczna propaganda – PiS, głównie przez TVP, dociera do bardzo wielu ludzi na prowincji na zasadzie wyłączności. A do tego, propaganda (kłamstwa) TVP wspiera cały szereg ultraprawicowych czasopism, pomniejszych TV (np. Republika) oraz imperium Rydzyka. Wszystko to sprawia, że jakieś 25% obywateli naszego kraju żyje w ultraprawicowej bańce informacyjnej.
 4. Kontrola całej administracji oraz spółek skarbu państwa; w tym dziesiątki mało znanych funduszy i fundacji – PiS i jego krąg oraz KK – to potęga finansowa. Czerpią zasoby z kiesy państwowej, wyprowadzając z niej, jawnie i niejawnie, miliardy złotych.
 5. Ogromna rzesza ultraprawicowych ekspertów i organizacji (z Ordo Iuris na czele). – przez lata działalności PiS zwasalizował dziesiątki ekspertów, naukowców, prawników, działaczy itp. którzy – z różnych powodów – wspierają reżim. Najczęściej są to koniunkturaliści, których wystarczy sowicie opłacać, aby służyli każdemu.

Wniosek:

 • Możemy z nimi realnie wygrać, tylko wtedy, gdy odetniemy lub zablokujemy PiS-owi \ KK powyższe filary ich władzy politycznej! Gdy podważmy ich ideologię i pokażemy większości społeczeństwa, że nasze idee i wartości (opowieści o Polsce) są bardziej atrakcyjne dla wszystkich oraz przeciągniemy kluczowe osoby na naszą stronę.

 

►Jak tego dokonać? Metody.

Powtarzam to od dawna: spontaniczne, emocjonalne zrywy są ważne, ale tylko jako pierwsza faza walki. Nie są bowiem w stanie naruszyć istotnie filarów władzy reżimu. Dlatego trzeba wykorzystać podejście strategiczne. Innymi słowy, trzeba realnie skalkulować zasoby, jakimi dysponujemy i maksymalnie je wzmocnić.

Aby zrealizować nasze cele musimy mieć zasoby:

 • Determinację i samoorganizację (dyscyplina, zaufanie, współpraca) obywateli. Trzeba stworzyć jeden silny, autentycznie demokratyczny ośrodek organizacji obywateli, który podtrzyma walkę przez dłuższy czas.
 • Silne, niezależne organizacje obywatelskie i społeczne, przeciwne władzy PiS-u. Najlepiej zorganizowane w sieć współpracy. Ich siła musi być tak duża, aby móc wspólne zablokować filary ich władzy;
 • Masowy ruch obywateli polegający na odmowie przyzwolenia, aby PiS rządził. I twardo domagający się realizacji naszych celów.

Wniosek:

 • Musimy zbiorowo rozpoznać słabe punkty władzy PiS-u \ KK – i uderzyć w nie, dzięki masowości działań w typie obywatelskiego nieposłuszeństwa, opartego na niestosowaniu przemocy.

Innymi słowy, główną strategią naszej walki powinno być:

 • Jednoczenie już teraz aktywnych grup opozycyjnych, szczególnie tych obywatelskich.
 • Podjęcie strategii obywatelskiego nieposłuszeństwa (stopniowanego, w zależności od potrzeb). To ma doprowadzić do ukształtowania silnego, ośrodka obywatelskiej samoorganizacji.
 • Przyciąganie przez ten ośrodek pozostałej części społeczeństwa. Szerzenie postaw odrzucenia, nieposłuszeństwa wobec PiS-u i jego państwa. A zarazem – przekonywanie do demokratycznego państwa prawa; otwartego, nowoczesnego społeczeństwa.

 

►Ośrodek samoorganizacji obywateli – sieciowa, obywatelska Polska (SOP)

Nie będzie nowej Polski, która będzie w stanie zrealizować nasze cele, jeżeli – od samego początku – nie będziemy działali radykalnie demokratycznie. Walka z PiS-em \ KK musi być od razu wielką szkołą obywatelskiej aktywności oraz musi zmierzać do wyłonienia nowych liderów państwa, jest jasne bowiem, że znaczna część obecnej opozycji parlamentarnej – także już się zużyła. Dlatego musimy wyłonić ośrodek samoorganizacji obywateli w formie – budowanego od dołu, do góry – ośrodka koordynacyjnego, stopniowo, przejmującego władze z rąk PiS-u.

Powinniśmy zatem stworzyć struktury –

 • Sejmiki obywatelskie
 • Sejm obywatelski
 • Obywatelski Rząd RP
 • Obywatelski Premier RP

W szczegółach, wygląda to tak –

 1. Początkiem projektu powinno być stworzenie grupy zalążkowej ruchu – pierwszego fraktala SOP, sformowanego z osób najbardziej aktywnych podczas protestów oraz wiodących ekspertów wspierających ruch. Członkowie pierwszego fraktala PP ustalą reguły współpracy dla przyszłych uczestników ruchu, zorganizowanych w kolejne, lokalne fraktale. Sieciowość oznacza, że wszystkie fraktale są autonomiczne i ustalają formy działania – w lokalnym kontekście, na bazie reguł ustalonych przez jednostki wyższego rzędu.
 2. Pierwszy fraktal SOP – dociera do przedstawicieli wszystkich grup i organizacji przeciwnych PiS-owi i tłumaczy im istotę Następnie – zaprasza na obrady, mające na celu wyłonienie lokalnych Sejmików Obywatelskich.
 3. W Sejmiku powinni znaleźć się przedstawiciele wszystkich lokalnych organizacji opozycyjnych, a ponadto, szczególnie aktywni działacze niezrzeszeni – stojący na gruncie nieposłuszeństwa obywatelskiego wobec uzurpatora. Ponadto, Sejmik może stworzyć grupy eksperckie, które będą doradzały mu w poszczególnych kwestiach merytorycznych.
  1. Główne zadania lokalnego Sejmiku:
   • Koordynacja lokalnego oporu wobec działań PiS-u.
   • Wydawanie oświadczeń tłumaczących obywatelom – na czym polega łamanie reguł konstytucji w lokalnym kontekście.
   • Protesty przed siedzibami PiS, Urzędami Wojewódzkimi oraz organizacjami ściśle powiązanymi, np. Kościół katolicki, media nacjonalistyczno-prawice itp.
   • Monitorowanie pracy lokalnych struktur państwa opanowanych przez ludzi PiS-u. Tworzenie lokalnych list „czarnych owiec”, t.j. przedstawicieli władz, którzy szczególnie łamią zasady konstytucji i demokratycznego państwa prawa.
   • Organizacja lokalnych świąt, obchodów mających uczcić wydarzenia demokratyczne w naszej historii; ale też pamięć o nadużyciach PiS-u, np. rocznice zawłaszczenia Trybunału Konstytucyjnego itp.
   • Organizacja lokalnej edukacji obywatelskiej dla wszystkich grup. Itp.
 1. Sejmiki lokalne wyłaniają posłów do Sejmu Obywatelskiego. Finalnie, utworzą go przedstawiciele wszystkich ruchów protestu, ruchów obywatelskich, partii przeciwnych PiS-owi i KK, ze wszystkich regionów Polski. Może on powołać swoją kancelarię oraz zespoły eksperckie.
  1. Główne zadania Sejmu Obywatelskiego:
   • Koordynacja ogólnopolskiego oporu wobec państwa PiS.
   • Oficjalne ustosunkowywanie się – z pozycji konstytucyjnych, obywatelskich, demokratycznych – wobec aktów prawnych, tworzonych przez władze PiS-owskie. Powinny one tłumaczyć ludziom: na czym polegają ich nadużycia i łamanie Konstytucji.
   • Organizacja protestów ogólnopolskich pod siedzibami PiS-u, siedzibami centralnych urzędów, organizacji współpracujących z uzurpatorami.
   • Tworzenie uchwał i zarządzeń, skierowanych do obywateli, którzy wypowiedzieli posłuszeństwo władzom PiS-u.
   • Stworzenie projektu: demokracja oddolna w całej Polsce. Polegać on powinien na aktywizacji ludzi do wdrażania reguł demokracji: od przedszkoli, szkół, zakładów pracy, gmin, powiatów – po województwa i państwo. Wszędzie! Musimy bowiem pamiętać, że Polska po-PiS-owska musi być oddolnie demokratyczna, tzn. oparta na powszechnej aktywności ludzi i odpowiedzialności za swoje – bliskie i dalsze – otoczenie. Musimy na co dzień żyć sprawami społecznymi i politycznymi (bo inaczej znowu jakiś autokrata nam ją ukradnie!).
   • W przyszłości: koordynacja pracy nad oddolnym, obywatelskim tworzeniem nowej konstytucji, znacznie bardziej demokratycznej, zawierającej demokratyczne zabezpieczenia przez różnymi uzurpatorami (na wzór Islandii).
 1. Sejm Obywatelski – wyłania – spośród posłów obywatelskich oraz ekspertów (przegłosowanych przez obywateli na stronie internetowej) – Obywatelski Rząd RP. Powinien to być swoisty, obywatelski gabinet cieni (trzeba rozważyć ufundowanie etatów przez społeczeństwo dla członków tego rządu). On także powinien mieć swoją kancelarię oraz grono ekspertów. W przyszłości można zorganizować wybory powszechne do obywatelskiego Sejmu.
  1. Główne zadania Rządu Obywatelskiego RP:
   • Bieżące komentowanie posunięć PiS-owskich władz przez obywatelskich ministrów – z punktu widzenia zwolenników państwa prawa, głębokiej demokracji, państwa otwartego i zrównoważonego.
   • Tworzenie publicznego rejestru wykroczeń PIS-u wobec prawa – prawnicy, eksperci różnych dziedzin itp. – na bazie doniesień z terenu – powinni tworzyć centralny rejestr wykroczeń pis-owców wobec różnych aspektów prawa. Co ważne, powinien on być obecny w Internecie, aby każdy, w każdej chwili mógł się na niego powołać.
   • Tworzenie publicznego rejestru osób łamiących prawo, tzw. „czarnych owiec” (polityków, ekspertów, naukowców, dziennikarzy, księży itp.), niszczących lub wzywających do niszczenia demokratycznego porządku w Polsce – trzeba sformułować jasne kryteria wpisu do tego rejestru. Rejestr ten powinien być udostępniany w Internecie. Powinien on być tworzony społecznie – każdy mógłby zgłosić kandydatów do rejestru – weryfikowane przez innych. Pod rejestrem trzeba zbierać podpisy osób popierających jego utworzenie.
   • Koordynowanie narastających protestów różnych grup zawodowych. Tworzenie profesjonalnych planów i obietnic wychodzących naprzeciw postulatom społecznym. Pozyskiwania tych grup dla sprawy demokracji i wolności.
   • Prowadzenie portalu akcji społecznych wszystkich sił prodemokratycznych w Polsce. Warto koordynować różne akcje podejmowane przez różne środowiska wobec PIS-u, powinno być także miejsce, w którym ludzie mogą zgłaszać swoje propozycje działań i akcji. Zadania te mógłby spełniać centralny portal koordynujący wszystkie te propozycje.
   • Animowanie akcji promocyjno – edukacyjnej dotyczącej podstaw ustrojowych państwa i rozumienia nowoczesnego patriotyzmu. Trzeba zaplanować różne formy działań promocyjnych: od spotów TV, przez eventy, ulotki tłumaczące stanowisko sił prodemokratycznych, po akcje reklamowe na bilboardach itp. Szczególnie ważne będą tu jednak bezpośrednie spotkania z różnymi kręgami społecznymi: od młodzieży szkolnej, po emerytów z małych ośrodków.
   • Animowanie akcji: jaka Polska po PiS-ie?. Chodzi o wielką społeczną debatę dotyczącą kształtu ustrojowego i modelu społecznego Polski, jaką będziemy musieli zbudować po upadku PiS-u.
   • Tworzenie mediów niezależnych oraz rozwój dziennikarstwa obywatelskiego. Ruch prodemokratyczny nie może się obyć bez swoich mediów o różnym znaczeniu i obiegu. Szczególnie ważne są portale dziennikarstwa obywatelskiego przekazujące autentyczne, oddolne punkty widzenia.
 1. Rząd wyłania ze swojego grona – Obywatelskiego Premiera. Powinna to być funkcja rotacyjna, trwająca np. jeden rok. Premier Obywatelski powinien być faktycznym przywódcą opozycji demokratycznej (tym bardziej, że lider opozycji parlamentarnej – nie jest w stanie pełnić tej roli!). Wyrazicielem dążeń całego ruchu i naszych celów.
  • Premier powinien współpracować z szefami partii politycznych, aby przedstawiać dążenia całego ruchu obywatelskiego nieposłuszeństwa.
  • Premier powinien pełnić rolę opozycyjnego frontmana, mobilizującego ludzi do zwalczania uzurpatorskich działań PiS-u, łamania konstytucji i reguł demokracji.
 2. W dalszej kolejności, Rząd Obywatelski będzie mógł koordynować powstawanie kolejnych struktur obywatelskiego państwa. Wchodzą w rachubę: sądy wszystkich szczebli, niezależne media, wybrane struktury administracji, straż obywatelska itp., (nie rozwijam).
 3. Ważnym elementem projektu powinna być strona internetowa, na której wszyscy zweryfikowani członkowie ruchu będą mogli debatować nad działaniami ruchu.

Wniosek:

Skoro PiS zerwał umowę między wyborcami a nimi, polegającą na tym, że będą rządzili dla dobra ludzi w ramach prawa, pod rządami którego startowali w wyborach (Konstytucja) – jako społeczeństwo obywatelskie – musimy odsunąć ich od władzy, którą uzurpują, a następnie rozliczyć z nadużyć! Metodą do tego może być – zorganizowanie struktur alternatywnego państwa, któremu, stopniowo, podporządkuje się większość obywateli.  

Polacy! Europejczycy! Protestujący –  

 • PiS postawił nas przed ważną alternatywą: albo regres do anachronicznego, autorytarnego, niewydolnego państwa (skansenu), w którym będziemy żyli jako jego i kościoła niewolnicy. Albo dalsza droga ku lepszej demokracji, prawdziwej wolności obywatelskiej, nowoczesności służącej wszystkim.

 • Każdy świadomy Polak jest wezwany – zbudujmy ruch, który stworzy rozwiązania dla Polski 21 wieku; Polski naszych marzeń!

[Zob. poniżej – załącznik] 

[1] Trzeba pamiętać, że zmiana siłą, czy podstępem fundamentów państwa zapisanych w konstytucji (np. trójpodziału władzy) – mało, że jest nielegalnym działaniem politycznym, to spełnia znamiona czegoś znacznie gorszego – tj. zamachu w sensie prawnym. A na to są w prawie konkretne paragrafy. Np. w Kodeksie Karnym, w rozdziale XVII. Przestępstwa przeciwko Rzeczypospolitej Polskiej, w art.127. Zamach stanu, czytamy: § 1. Kto, mając na celu pozbawienie niepodległości, oderwanie części obszaru lub zmianę przemocą konstytucyjnego ustroju Rzeczypospolitej Polskiej (podkreślenie moja – AS), podejmuje w porozumieniu z innymi osobami działalność zmierzającą bezpośrednio do urzeczywistnienia tego celu, podlega karze pozbawienia wolności na czas nie krótszy od lat 10, karze 25 lat pozbawienia wolności albo karze dożywotniego pozbawienia wolności.

[2] Na temat tego, na czym dokładnie polega światopogląd (mentagram) regresywny \ ultrakonserwatywny, zob. artykuł: zobacz artykuł: Konserwosi versus moderosi…

[3] Gene Sharp – Od dyktatury do demokracji. Drogi do wolności. Wyd. Fundacja „Wolność i Pokój”.

 

Załącznik 

Szczegółowe pomysły na walkę (będę stopniowo uzupełniał) –  

 • Delegitymizacja PiS-u

  • Upowszechniamy listy afer i nadużyć PiS-u i KK
  • Okresowe, pokojowe blokady funkcjonowanie biur PiS-u, instytucji opanowanych przez nich; robimy marsze i manifestacje. „Wade-in” – wdzieranie się na zamknięte spotkania PiS-owców i zakłócanie ich.
  • Nękanie funkcjonariuszy PiS-u, KK i „czarnych owiec” (bez użycia przemocy!).
  • Upubliczniamy listy „czarnych owiec”, czyli tzw. „znanych osób”, ekspertów, naukowców, dziennikarzy wspierających PiS, szczególnie wbrew prawu oraz z rażącym naruszeniem reguł etyki. W tym wysyłamy do organizacji decydujących o ich karierze – polskich i międzynarodowych.
  • Bojkotujemy wszelkie wydarzenia, święta organizowane przez KK i PiS. Ew. manifestujemy podczas nich.
 • Wzmacnianie niezależnych instytucji i ruchów

  • Związane z prawami kobiet
  • Z prawami osób LGBT+
  • Z obroną praw człowieka
  • Z wolnością religijną
 • Odmowa wspierania narodowo-katolickiej, ultraprawicowej ideologii

  • Masowo wypisujemy się z KK (apostazja)
  • Urządzamy święta humanistyczne
  • Rezygnujemy z usług KK: chrzcin, ślubów, pogrzebów – zastępujemy je ceremoniami humanistycznymi
  • Wypisujemy dzieci z religii; w niektórych przypadkach: przechodzimy na nauczanie domowe
  • Wpieramy nie-religijną, anty-religijną kulturę
  • Bojkotujemy wszelkie organizacje oparte na ultraprawicowej ideologii
  • „Teach-in” – spotkania i dyskusje pod kościołami i publiczne rozmowy: dlaczego odrzucamy instytucje KK?

Podziel się opinią:
Pin Share

Comments

comments

About The Author

Innowator. Ukończył studia na Wydziale Filozoficznym KUL; stypendysta u prof. Leszka Kołakowskiego na University of Oxford. Ukończył także studia podyplomowe: Zarządzanie Finansami i Inwestycje Finansowe na Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu oraz Public Relations w Wyższej Szkole Bankowej we Wrocławiu. Zajmuje się filozofią miasta, architektury (w ramach think-tanku BioCity Project) oraz trendami rozwojowymi w kulturze i cywilizacji, prowadzącymi do zmiany panujących paradygmatów. Także właściciel innowacyjnej agencji konsultingu terytorialnego: Metamorphosis Innova City. W jej ramach zaprojektował i wdrożył kilkanaście innowacyjnych marek i strategii terytorialnych dla wielu polskich miast, w oparciu o zasady zrównoważonego rozwoju i deliberacji społecznej. Współzarządzający Fundacją Nowej Kultury. Redaktor portalu progg.eu Napisz do mnie

Related posts

Leave a Reply

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *