23. 07. 2024

Nowe artykuły:
Diviegzystencja

Diviegzystencja

Divi​​egzystencja (od łac. divi­duus, podzie­lony). – model życia w społeczeństwie techno-​​konsumpcyjnym (moder­ni­stycznym). Jego główną cechą jest pato­lo­gicz­na nie­uf­no­ść, która sprawia, iż ludzie żyją real­nie od-​​dzieleni od sie­bie (klatki mieszkań, grodzone osiedla, tereny prywatne itp.). Dominuje też postawa spro­wa­dzania pra­wie każ­dej sytu­acji życio­wej do ego­istycz­nego “inte­resu”, a dalej, do rela­cji spo­łecz­nych, w któ­rych wszy­scy kon­ku­rują ze wszyst­kimi; współ­pracę zaś wymu­sza tylko koniecz­ność produkcyjna.

Przeciwieństwem jest – koegzystencja.

Podziel się opinią:
Pin Share

Comments

comments

« Back to Glossary Index

About The Author

Innowator. Ukończył studia na Wydziale Filozoficznym KUL; stypendysta u prof. Leszka Kołakowskiego na University of Oxford. Ukończył także studia podyplomowe: Zarządzanie Finansami i Inwestycje Finansowe na Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu oraz Public Relations w Wyższej Szkole Bankowej we Wrocławiu. Zajmuje się filozofią miasta, architektury (w ramach think-tanku BioCity Project) oraz trendami rozwojowymi w kulturze i cywilizacji, prowadzącymi do zmiany panujących paradygmatów. Także właściciel innowacyjnej agencji konsultingu terytorialnego: Metamorphosis Innova City. W jej ramach zaprojektował i wdrożył kilkanaście innowacyjnych marek i strategii terytorialnych dla wielu polskich miast, w oparciu o zasady zrównoważonego rozwoju i deliberacji społecznej. Współzarządzający Fundacją Nowej Kultury. Redaktor portalu progg.eu Napisz do mnie

Related posts