20. 05. 2024

Nowe artykuły:
Vademecum ProggLabu

Vademecum ProggLabu

1. Sytuacja obecna - konieczny reset systemu

Społeczeństwa współczesne stoją przed wieloma problemami, które zmuszają do całkowitego resetu systemu społecznego. Najważniejsze z nich to:

• Przez świat przetacza się prawicowy, autorytarny populizm, który żywi się szerzącym się rozczarowaniem obecnym modelem życia i nowoczesnością.

• Jest to powiązane z faktem, że nowoczesność została zawłaszczona przez korporacje, finansjerę i biurokratyczne państwa; sprowadzono ją do turbokapitalizmu i hiperkonsumpcji, a emancypacja i rozwój ludzi oraz ich jakości życia (dobro-byt) zostały podporządkowane logice ciągłego wzrostu ekonomicznego, zysku, morderczej konkurencji, nadmiarowej pracy i bezsensownej konsumpcji.

• Potęga ośrodków władzy i kapitału zwiększa się. A siła obywatelskich społeczeństw – maleje! Narasta niesprawiedliwość w podziale zasobów społeczeństwa, maskowana masową inwigilacją, propagandą, programowaniem ludzkich systemów myślowych (kultura).

• Nauka akademicka, technika, które mogłyby służyć ludziom i planecie – stają się narzędziami masowego zniewolenia; podobnie zresztą jak cała współczesna gospodarka oraz media masowej komunikacji.

• System ekonomiczno-gospodarczy już dawno przestał być systemem realizacji potrzeb ludzi, rozwoju społeczeństw w harmonii z Planetą – a stał się system masowej destrukcji ludzi, eksterminacji zwierząt, niepohamowanej eksploatacji zasobów Ziemi – z powodu nacisku (zysk, rywalizacja) zdegenerowanego, amoralnego kompleksu władzy (wielki biznes, biurokracja, politycy).

• Sfera ludzkich myśli (kultura, światopogląd) – manipulowane przez wściekłą reklamę, propagandę, pop-kulturę, TV i media głównego nurtu – stały się „broniami masowej destrukcji” ludzkiej godności, wewnętrznej harmonii, samorozumienia i samosterowności. Lansowane wzorce myślenia i życia prowadzą do skarlenia wolnego, samoświadomego człowieka i wyniszczania biosfery i całej planety.

• A w kraju takim jak Polska (peryferyjnym) doświadczamy dodatkowo – zinstytucjonalizowanego nacisku na anachroniczne sposoby pojmowania świata, style życia oraz zwalczanie wolności obywatelskie (post-średniowieczny regresywizm). A to wszystko w powiązaniu z faktycznym upadkiem instytucji publicznych (administracja, edukacja, służba zdrowia). A wszystko pod naciskiem regresywnego kręgu, czyli kompleksu powiązanych ośrodków ultrakonserwatywnych, prawicowych, narodowo-katolickich oraz Kościoła katolickiego jako organizacji społeczno-politycznej.

W rezultacie, życie większości z nas stało się pozbawione sensu i bezpieczeństwa, wyniszczające nasze zdrowie i wewnętrzną harmonię; pełne szarpania się, amoralności i stresu.

• Żyjemy w patologicznym świecie – w patologiczny sposób! 

• Dlatego tym pilniejsza staje się potrzeba nowej wizji życia człowieka i funkcjonowania społeczeństwa. Wojującemu konserwatyzmowi i populizmowi, ale także zdegenerowanej wersji współczesności musimy przeciwstawić –>

nową wersję nowoczesności (progresywizm, biospołeczeństwo), która opierać się będzie na lepszym dla większości ludzi: modelu życia, pracy, kontroli swojego otoczenia, organizacji państwa itp.

2. O co chodzi w progresywizmie?

Zob. artykuł – Co oznacza dzisiaj w Polsce – progresywizm?

Krótko –

Progresywizm to światopogląd oraz postawa życiowa będąca kontynuacją wielkiej tradycji humanistycznej, oświeceniowej i nowoczesnej emancypacji, dzisiaj modyfikowanych dążeniem do:

• poszerzania dojrzałości ludzi i społeczeństw (wolność, samostanowienie, odpowiedzialność za siebie i innych, emancypacja z okowów przesądów, niewoli wszelkich typów),

• wierzący w oddolną, bezpośrednią współpracę ludzi (poza zniewalającymi instytucjami, biurokracjami), w ramach lokalnych, oddolnych struktur. W tym sensie, dążący nie tylko do relacji międzyludzkich (społecznych) opartych na głębokiej sprawiedliwości, ale także dążący do likwidacji wszelkiej ludzkiej alienacji (a także redukcji: strachu, bólu, cierpienia) u każdego człowieka.

• dążący do przywrócenia modelu życia opartego na, szeroko rozumianym, zdrowiu i harmonii (dobrostencja) we wszystkich aspektach ludzkiego życia (zdrowy i zrównoważony styl życia = LOHAS)

• Ale – co najważniejsze – zmieniający rozumienie istoty postępu. Dzisiaj musimy go mierzyć rozwojem i realizacją potencjału jak największej ilości ludzi, a także ich możliwie najpełniejszym dobro-stanem (jakość życia, dobrostencja). Innymi słowy, tworzeniem systemu społeczno-gospodarczego, który umożliwia ten rozwój potencjału.

• A w szerokim planie cywilizacyjnym – dążący do przebudowy społeczeństwa poprzez naśladowanie rozwiązań natury (biosfery, przyrody – biomimetyka, bionika, biotechnika). Wpisujących ludzka cywilizację – w Wielką Sieć Życia, która od miliardów lat rozwija się na naszej planecie.

• Mówiąc krótko, w progresywizmie dzisiejszym chodzi o – podtrzymywanie Życia na planecie, rozwój potencjału ludzi, społeczeństw jako współpracujących sieci – zamiast patologicznej: eksploatacji, niewolenia, konsumpcji i zysku.

O co walczy ruch progresywny i każdy progresywista (progos)? 

• Głównymi metodami wprowadzania dzisiaj owego postępu mają być – rezygnacja z rozwiązań, które już „nie działają” (przekonania, idee, styl życia, obyczaje), ograniczanie barier rozwojowych (zniewalające ideologie, destrukcyjne formy działania państwa, biurokracji, wielkich korporacji, itp.) a także zapewnienie dystrybucji zasobów społeczeństwa możliwie jak najbardziej sprawiedliwie tak, aby każdy otrzymywał równe szanse dostępu do wysokiej klasy edukacji, pracy, kultury, informacji, wsparcia społecznego, itp.

• Progos powinien – ogólnie – przy rozwiązywaniu wszelkich problemów dążyć do umożliwienia ludziom bezpośredniej, swobodnej współpracy oraz stosować pragmatyczne podejście, w oparciu o lokalne uwarunkowania (sieć relacji).

• Polski progos musi, ponadto, być świadomy, że – mimo że upłynęło już ponad 200 lat od czasów Oświecenia – w Polsce nadal nie zwalczyliśmy sił regresywnych. Ba, siły te ostatnio bardzo zyskały na sile. Musimy nadal z nimi walczyć, szerząc przesłanie nadziei na lepsze życie i rozwój ludzkości.

• Trzeba podkreślić, że obecnych polskich warunkach, musimy dążyć do ostatecznego pokonania regresywnego układu oraz wcielenie rozwiązań nowoczesności właściwych dla zaawansowanych krajów europejskich. A jak to się uda – pracować nad ulepszeniem idei nowoczesności, tak, aby wyrażała potrzeby i aspiracje możliwie wielu zwykłych ludzi (a nie elit biznesowych, korporacji i biurokracji).

3. Czym jest ProggLab?

Wizja wiodąca:

• ProggLab (powiązany z portalem progg.eu) to progresywny think\do tank. Stanowi go zespół – bezpośrednio powiązanych w realne i wirtualne sieci współpracy – aktywistów, progresywnych ekspertów, wizjonerów zmiany społecznej. Wykorzystujemy najnowsze narzędzia kooperacji (internet), aby wspólnie wypracowywać biohumanistyczne rozwiązania dla szczególnie patologicznych (zdehumanizowanych, skomercjalizowanych itp.) sfer życia. Następnie, testujemy je w realnych warunkach z grupami lokalnym (interesariuszami). W rezultacie, tworzymy innowacyjne, progresywne (humanitarne, prospołeczne, ekologiczne) rozwiązania, będące odpowiedzią na palące problemy dobro-bytu człowieka i funkcjonowania społeczeństwa.

• ProggLab przygotowuje ruch Progresywna Polska, którego zadaniem będzie wprowadzić do centrum polskiego społeczeństwa progresywny światopogląd i model otwartego, różnorodnego społeczeństwa. A także koncepcję kraju przyjaznego do życia dla wszystkich ludzi, rozwijającego się w harmonii z naturą.

• Będziemy wykorzystywać wiedzę naukową oraz łączyć ją z doświadczeniami ludzi; będziemy zderzać nasze projekty z pomysłami na ulepszenie życia i wspólnie tworzyć progresywne rozwiązania dla nowego głęboko zrównoważonego (biocentryzm, biohumanizm, progresywizm) życia 21 wieku.

• Wyniki naszych działań i projektów będziemy publikowali w postaci – łatwych do przyswojenia – narzędzi społecznych (infografiki, filmy, procedury działania itp.).

• W tym sensie ProggLab to także zbornik (hub) inteligencji społecznej na rzecz progresywnych zmian w Polsce, Europie i na świecie.

Kluczowe wyzwania:

• Stworzenie stałego zespołu ludzi, którzy mogliby w sposób stały (finansowanie) pracować.

• Stworzenie narzędzi masowej współpracy – merytorycznych debat, podejmowania decyzji w Internecie.

• Zdobycie finansowania dla naszych projektów (granty, własna działalność).

• Stworzenie koncepcji i narzędzi masowej promocji progresywnych rozwiązań wśród Polaków.

• Opracowanie wyników – naszych badań, deliberacji itp. – w gotowe modele progresywnych zmian na mare polskich realiów.

• Opracowanie modelu wdrażania tych zmian – np. poprzez #iPartię oraz ruch Progresywna Polska.

4. Projekty ProggLabu

I. Progresywna Polska

Tematy wiodące:

 • progresywne myślenie, kultura, tożsamość
 • zwalczanie regresywizmu i konserwatyzmu
 • rozwój i promocja progresywnych opowieści
 • otwarty, progresywny patriotyzm; historie postępowych postaci
 • emancypacja społeczna
 • oddolna organizacja społeczeństwa na co dzień

Materiały:

II. #iPartia

Tematy wiodące:

 • model działania radykalnie demokratycznej partii nowej generacji
 • idee aktywnej, zaangażowanej demokracji
 • idee e-demokracji i płynnej demokracji
 • oddolna, polityczna organizacja społeczeństwa

Materiały:

III. Ekonomia progresywna

Tematy wiodące:

 • Głęboko solidarnościowy model ekonomiczny
 • Gospodarka Dobra Wspólnego (GDW)
 • Ekonomia współdzielenia, solidarnościowa, peer-to-peer
 • Testowanie i tworzenie przedsiębiorstw GDW

Materiały:

IV. BioHabitat

Tematy wiodące:

 • wzorce, przykłady postkonsumpcyjnch, postmaterialistycznych stylów życia (życie LOHAS)
 • wzorce życia rozwijające pełen ludzki potencjał – społeczeństwo oparte na tym wzorcu
 • jak ten styl życia (holistyczna jakość życia) – powinien przejawiać się w urbanistyce i architekturze oraz designie?
 • jak powinny funkcjonować i wyglądać – głęboko ekologiczne (organiczne), bioniczne – miasta, osiedla, dzielnice?

Materiały:

5. Model działania ProggLabu
1. Szukamy patologii społecznych

Szukamy ważnego wymiaru życia ludzkiego / społecznego, który jest szczególnie patologiczny, t.j. zdominowany przez siły kapitału, biurokracji, archeo-polityki i regresywizmu i niosący wielkie traumy dla rozwoju ludzi i społeczeństwa.

2. Badamy progresywne rozwiązania

Zbieramy dobre praktyki rozwiązań w badanej sferze, które są m.in.: humanistyczne, ekologiczne, niekomercyjne (ponad zyskiem i wzrostem), budujące solidarną wspólnotę, partycypacje i oddolna współpracę społeczna.

3. Tworzymy wstępne propozycje

Na podstawie powyższego – tworzymy kilka propozycji naszych rozwiązań danego problemu – w lokalnym kontekście.

4. Testujemy co działa

Te wstępne propozycje rozwiązań – testujemy metodami partycypacyjnymi i deliberacyjnymi z ludźmi – na poziomie lokalnym.

5. Tworzymy finalne rozwiązanie - innowację

Na podstawie wyników testów i ponownego przeanalizowania rezultatów – tworzymy finalne rozwiązanie – innowacje.

6. Promujemy nasze innowacje

Nasze rozwiązania przedstawiamy w postaci łatwych do przyswojenia procedur działania \ narzędzi myślowych. Szeroko je promujemy.

6. Niektóre trendy, które nas inspirują
 • Holoantropia
 • Biohumanizm
 • Biocentryzm
 • Ekonomia solidarnościowa
 • Demokracja ekonomiczna
 • Otwarty kooperatywizm
 • Zrównoważone społeczeństwo wiedzy
 • Partycypacyjna, deliberacyjna e-demokracja (PDE)
7. Jak możesz się zaangażować?

1. Opracowywać progresywne tematy – w ramach ww. projektów – na potrzeby (e)ProggDebat (progresywnych debat w Internecie),

2. Pisać artykuły w ramach ww. projektów – na Progg.eu (współredagowanie portalu),

3. Robić tłumaczenia dot. progresywnych tematów – na Progg.eu,

4. Pracować w projekcie #iPartia – planować organizację, metody działania, narzędzia współpracy partii nowej generacji,

5. Pracować w projekcie Progresywna Polska – planować fraktale PP, które podejmą walkę z konserwatyzmem, regresywizmem i będę promować progresywną kulturę i patriotyzm,

6. Pracować w projektach: BioHabitat, Ekonomia Progresywna – ProggKreacja – tworzenie lepszych rozwiązań w tematach związanych z projektem (szczegóły wspólnie zaplanujemy),

7. Budować narzędzia informatyczne na potrzeba ProggLabu (w tym opieka na strona progg.eu, budowa portalu masowej współpracy i podejmowania decyzji – na potrzeb iPartii),

8. Prowadzić działania promocyjne związane z projektami ProggLabu,

9. Prowadzenie działań fundraisingowych – organizacja finansowego zaplecza ProggLabu,

10. Projektować materiały promocyjne ProggLabu (design).

We wszystkich naszych projektach i działaniach – musimy realnie udowodnić na wielu  przykładach, że progresywne społeczeństwo i państwo jest znacznie bardziej atrakcyjne, niż skansen regresywistów (w stylu PiS-u), a oparte na wolności, współpracy i zdrowiu życie codzienne – jest lepszym rozwiązaniem dla każdego człowieka, niż marnowanie go w szarpaniu się z archaicznymi przesądami, instytucjami i sposobami życia!

Podziel się opinią:
Pin Share

Comments

comments

About The Author

Innowator. Ukończył studia na Wydziale Filozoficznym KUL; stypendysta u prof. Leszka Kołakowskiego na University of Oxford. Ukończył także studia podyplomowe: Zarządzanie Finansami i Inwestycje Finansowe na Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu oraz Public Relations w Wyższej Szkole Bankowej we Wrocławiu. Zajmuje się filozofią miasta, architektury (w ramach think-tanku BioCity Project) oraz trendami rozwojowymi w kulturze i cywilizacji, prowadzącymi do zmiany panujących paradygmatów. Także właściciel innowacyjnej agencji konsultingu terytorialnego: Metamorphosis Innova City. W jej ramach zaprojektował i wdrożył kilkanaście innowacyjnych marek i strategii terytorialnych dla wielu polskich miast, w oparciu o zasady zrównoważonego rozwoju i deliberacji społecznej. Współzarządzający Fundacją Nowej Kultury. Redaktor portalu progg.eu Napisz do mnie

Related posts

Leave a Reply

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *