20. 05. 2024

Nowe artykuły:
Projekt: Sieciowa, Obywatelska Polska, czyli jak wygrać z PiS-em.

Projekt: Sieciowa, Obywatelska Polska, czyli jak wygrać z PiS-em.

Artykuł przedstawia założenia projektu: Sieciowa, Obywatelska Polska (SOP), który trzeba rozumieć jako kolejny etap tworzenia ruchu opozycyjnego wobec PiS. Chodzi o mobilizację społeczeństwa obywatelskiego i skłonienie wszystkich grup opozycji do strategicznej współpracy, w oparciu o tworzenie, alternatywnych wobec państwa PiS, struktur społecznych: Sejmików, Sejmu, Rządu itp. Ich budowa powinna być wielką szkołą pogłębiania demokracji w Polsce. Te nowe struktury utworzą zalążek przyszłego, zdecentralizowanego społeczeństwa sieciowego 21 wieku.

Czynniki obiektywne:

►Musimy, przede wszystkim, właściwie zrozumieć ogólną sytuację. A ta wygląda tak: każda partia, która wygrywa wybory w normalnym trybie, czyli bez prawa do zmian ustrojowych, a następnie dokonuje, manipulacjami prawnymi, de facto zmiany tego ustroju i pogwałcenia konstytucji – musi być uznana za przestępcę konstytucyjnego!

►Trzeba pamiętać, że zmiana siłą, czy podstępem fundamentów państwa zapisanych w konstytucji (np. trójpodziału władzy) – mało, że jest nielegalnym działaniem politycznym, to spełnia znamiona czegoś znacznie gorszego – tj. zamachu w sensie prawnym. A na to są w prawie konkretne paragrafy. Np. w Kodeksie Karnym, w rozdziale XVII. Przestępstwa przeciwko Rzeczypospolitej Polskiej, w art.127. Zamach stanu, czytamy: § 1. Kto, mając na celu pozbawienie niepodległości, oderwanie części obszaru lub zmianę przemocą konstytucyjnego ustroju Rzeczypospolitej Polskiej (podkreślenie moja – AS), podejmuje w porozumieniu z innymi osobami działalność zmierzającą bezpośrednio do urzeczywistnienia tego celu, podlega karze pozbawienia wolności na czas nie krótszy od lat 10, karze 25 lat pozbawienia wolności albo karze dożywotniego pozbawienia wolności.

►A skoro tak – to trzeba uznać, że PiS de facto zerwał umowę na rządzenie, którą dostał od nas, obywateli, w wyniku wygrania wyborów w 2015 roku.

►Oznacza to, że jako przestępcy konstytucyjni – sprawują władzę nielegalnie!

Są zatem uzurpatorami, którzy trwają przy władzy tylko dlatego, że dysponują całym aparatem państwa, a w społeczeństwie szerzy się bierność, brak zainteresowania sprawami publicznymi i nierozumienie spraw ustrojowych. 

►A skoro są uzurpatorami – to jako demokratyczne społeczeństwo obywatelskie, wciąż stojące na gruncie konstytucji – mamy nie tylko prawo podjąć działania obywatelskiego nieposłuszeństwa, ale mamy wręcz obowiązek czynnie się im przeciwstawić! Jak powiedział Martin Luter King: „Mamy moralny obowiązek przeciwstawiać się tym, którzy narzucają złe (nielegalne) prawo”.

►Podkreślić trzeba: nie chodzi o PiS jako taki. Mamy obowiązek przeciwstawiać się każdej sile, która bierze na cel obalenie podstaw ustrojowych i konstytucyjnych państwa; a tym bardziej, gdy oznacza to przechodzenie od demokracji – do autorytaryzmu!

W sprawach o fundamentalnym znaczeniu – sami musimy być pryncypialni! To jest podstawowe kryterium odróżniania dojrzałych społeczeństw obywatelskich, od niedojrzałych z państw peryferyjnych. 

►Biorąc to pod uwagę, sądzę, że jedyną strategią walki o przywrócenie w Polsce ładu konstytucyjnego i reguł demokracji powinno być:

 • Jednoczenie już teraz aktywnych grup opozycyjnych, szczególnie tych obywatelskich.
 • Podjęcie strategii obywatelskiego nieposłuszeństwa (stopniowanego, w zależności od potrzeb) oraz działań nonviolence. To ma doprowadzić do ukształtowania silnego, ośrodka obywatelskiej samoorganizacji. Ośrodek ten będzie mógł wymuszać właściwe działania na opozycji parlamentarnej, a także stać się przeciwwagą dla PiS-owskich uzurpatorów.
 • Przyciąganie przez ten ośrodek pozostałej części społeczeństwa. Szerzenie postaw odrzucenia, nieposłuszeństwa wobec PiS-u i jego państwa. A zarazem – przekonywanie do demokratycznego państwa prawa; otwartego, nowoczesnego społeczeństwa.

Ogólnie – cele i sens mojego projektu:

►Uzmysłowienie Polakom, że działania PiS-u są nielegalne – z punktu widzenia standardów demokratycznego państwa prawa, będącego członkiem UE! 

►Dotąd udajemy opozycyjność wobec PiS-u – przestępców konstytucyjnych. Pora z tym skończyć. Nie możemy spokojnie patrzeć jak likwidowane są fundamenty ustrojowe państwa, o które walczyły pokolenia naszych przodków, i które są dobre dla większości społeczeństwa. Musimy uczynić powszechnym przekonanie, że cywilizowane społeczeństwo musi bronić swojej konstytucji, reguł ustrojowych, demokracji – jak niepodległości!

►Projekt może być także świetnym laboratorium uczenia się postaw obywatelskich, społecznej samoorganizacji, edukacji w zakresie reguł działania nowoczesnych państw, otwartych, różnorodnych społeczeństw, opartych na wolności osobistej i współpracy dla dobra wspólnego.

Struktury obywatelskiego państwa.

Istota mojego projektu – skupienie wysiłku wszystkich grup opozycyjnych oraz aktywnych obywateli na obywatelskim nieposłuszeństwie, realizowanym poprzez budowę struktur obywatelskiego państwa, alternatywnych wobec władzy. Nazywam to projektem: Sieciowa, Obywatelska Polska (SOP).

►Mamy w Polsce długie tradycje budowania alternatywnych struktur wobec władz, które stały się nielegalne. Np. Rząd Narodowy Traugutta podczas Powstania Styczniowego, Poziemne Państwo Polskie podczas II WŚ, różne struktury tworzące się podczas pierwszej „Solidarności” i wiele więcej.

►Dzisiaj przychodzi czas na podobne działania. Co prawda sytuacja nie jest tak dramatyczna, jak w podanych przykładach, ale też dojrzeliśmy jako społeczeństwo i mamy większe oczekiwania co do tych, którzy chcą nami rządzić. Powinniśmy zatem tworzyć niezależne od PiS-u struktury nie w trybie walki o niepodległość, ale w trybie pogłębiania demokracji, edukacji w samoorganizacji i pogłębionej współpracy społecznej, co – w przyszłości – będzie bardzo potrzebne podczas porządkowania państwa po rządach PiS-u, a także tworzenia podstaw ustrojowych nowego państwa, które trzeba będzie zbudować.

Formy działania projektu: Sieciowa, Obywatelska Polska (SOP):

►Początkiem projektu powinny być spotkania osób chcących tworzyć lokalne fraktale Progresywnej Polski (PP). Ruch ten powinien pełnić rolę animatora, organizatora projektu (swoista meta-organizacja). Członkowie PP ustalą reguły spotkań i współpracy dla przyszłych uczestników projektu Sieciowa, Obywatelska Polska (SOP). Powinny one opierać się na metodologii spotkań deliberacyjnych (dodatkowe materiały mówiąco o tym jak organizować takie spotkania – opracuję).

►Ukonstytuowany fraktal PP – dociera do przedstawicieli wszystkich grup przeciwnych PiS-owi i tłumaczy im istotę projektu. Następnie – zaprasza na obrady, mające na celu wyłonienie lokalnych Sejmików Obywatelskich.

►W Sejmiku powinni znaleźć się przedstawiciele wszystkich lokalnych organizacji opozycyjnych, a ponadto, szczególnie aktywni działacze niezrzeszeni – stojący na gruncie nieposłuszeństwa obywatelskiego wobec uzurpatora – PiS-u. Ponadto, Sejmik może stworzyć grupy eksperckie, które będą doradzały mu w poszczególnych kwestiach merytorycznych.

 • Główne zadania lokalnego Sejmiku:
  • Koordynacja lokalnego oporu wobec działań PiS-u.
  • Wydawanie oświadczeń tłumaczących obywatelom – na czym polega łamanie reguł konstytucji w lokalnym kontekście.
  • Protesty przed siedzibami PiS, Urzędami Wojewódzkimi oraz organizacjami ściśle powiązanymi, np. Kościół katolicki, media nacjonalistyczno-prawice itp.
  • Monitorowanie pracy lokalnych struktur państwa opanowanych przez ludzi PiS-u. Tworzenie lokalnych list „czarnych owiec”, t.j. przedstawicieli władz, którzy szczególnie łamią zasady konstytucji i demokratycznego państwa prawa.
  • Organizacja lokalnych świąt, obchodów mających uczcić wydarzenia demokratyczne w naszej historii; ale też pamięć o nadużyciach PiS-u, np. rocznice zawłaszczenia Trybunału Konstytucyjnego itp.
  • Organizacja lokalnej edukacji obywatelskiej dla wszystkich grup. Itp.

►Sejmiki lokalne wyłaniają posłów do Sejmu Obywatelskiego. Finalnie, utworzą go przedstawiciele wszystkich ruchów protestu, ruchów obywatelskich, partii przeciwnych PiS-owi, ze wszystkich regionów Polski. Może on powołać swoją kancelarię oraz zespoły eksperckie.

 • Główne zadania Sejmu Obywatelskiego:
  • Koordynacja ogólnopolskiego oporu wobec państwa PiS.
  • Oficjalne ustosunkowywanie się – z pozycji konstytucyjnych, obywatelskich, demokratycznych – wobec aktów prawnych, tworzonych przez władze PiS-owskie. Powinny one tłumaczyć ludziom: na czym polegają ich nadużycia i łamanie Konstytucji.
  • Organizacja protestów ogólnopolskich pod siedzibami PiS-u, siedzibami centralnych urzędów, organizacji współpracujących z uzurpatorami.
  • Tworzenie uchwał i zarządzeń, skierowanych do obywateli, którzy wypowiedzieli posłuszeństwo władzom PiS-u.
  • Stworzenie projektu: demokracja oddolna w całej Polsce. Polegać on powinien na aktywizacji ludzi do wdrażania reguł demokracji: od przedszkoli, szkół, zakładów pracy, gmin, powiatów – po województwa i państwo. Wszędzie! Musimy bowiem pamiętać, że Polska po-PiS-owska musi być oddolnie demokratyczna, tzn. oparta na powszechnej aktywności ludzi i odpowiedzialności za swoje – bliskie i dalsze – otoczenie. Musimy na co dzień żyć sprawami społecznymi i politycznymi (bo inaczej znowu jakiś autokrata nam ją ukradnie!).
  • W przyszłości: koordynacja pracy nad oddolnym, obywatelskim tworzeniem nowej konstytucji, znacznie bardziej demokratycznej, zawierającej demokratyczne zabezpieczenia przez różnymi uzurpatorami (na wzór Islandii).

►Sejm Obywatelski – wyłania spośród posłów obywatelskich oraz ekspertów (przegłosowanych przez obywateli na stronie internetowej) – Obywatelski Rząd RP. Powinien to być swoisty, obywatelski gabinet cieni (trzeba rozważyć ufundowanie etatów przez społeczeństwo dla członków tego rządu). On także powinien mieć swoją kancelarię oraz grono ekspertów.

 • Główne zadania Rządu Obywatelskiego RP:
  • Bieżące komentowanie posunięć PiS-owskich władz przez obywatelskich ministrów – z punktu widzenia zwolenników państwa prawa, głębokiej demokracji, państwa otwartego i zrównoważonego.
  • Tworzenie publicznego rejestru wykroczeń PIS-u wobec prawa– prawnicy, eksperci różnych dziedzin itp. – na bazie doniesień z terenu – powinni tworzyć centralny rejestr wykroczeń pis-owców wobec różnych aspektów prawa. Co ważne, powinien on być obecny w Internecie, aby każdy, w każdej chwili mógł się na niego powołać.
  • Tworzenie publicznego rejestru osób łamiących prawo, tzw. „czarnych owiec” (polityków, ekspertów, naukowców, dziennikarzy, księży itp.), niszczących lub wzywających do niszczenia demokratycznego porządku w Polsce – trzeba sformułować jasne kryteria wpisu do tego rejestru. Rejestr ten powinien być udostępniany w Internecie. Powinien on być tworzony społecznie – każdy mógłby zgłosić kandydatów do rejestru – weryfikowane przez innych. Pod rejestrem trzeba zbierać podpisy osób popierających jego utworzenie.
  • Koordynowanie narastających protestów różnych grup zawodowych. Tworzenie profesjonalnych planów i obietnic wychodzących naprzeciw postulatom społecznym. Pozyskiwania tych grup dla sprawy demokracji i wolności.
  • Prowadzenie portalu akcji społecznych wszystkich sił prodemokratycznych w Polsce. Warto koordynować różne akcje podejmowane przez różne środowiska wobec PISu, powinno być także miejsce, w którym ludzie mogą zgłaszać swoje propozycje działań i akcji. Zadania te mógłby spełniać centralny portal koordynujący wszystkie te propozycje.
  • Animowanie akcji promocyjno – edukacyjnej dotyczącej podstaw ustrojowych państwa i rozumienia nowoczesnego patriotyzmu. Trzeba zaplanować różne formy działań promocyjnych: od spotów TV, przez eventy, ulotki tłumaczące stanowisko sił prodemokratycznych, po akcje reklamowe na bilboardach itp. Szczególnie ważne będą tu jednak bezpośrednie spotkania z różnymi kręgami społecznymi: od młodzieży szkolnej, po emerytów z małych ośrodków.
  • Animowanie akcji: jaka Polska po PiS-ie?. Chodzi o wielką społeczną debatę dotyczącą kształu ustrojowego i modelu społecznego Polski, jaką będziemy musieli zbudować po upadku PiSu.
  • Tworzenie mediów niezależnych oraz rozwój dziennikarstwa obywatelskiego. Ruch prodemokratyczny nie może się obyć bez swoich mediów o różnym znaczeniu i obiegu. Szczególnie ważne są portale dziennikarstwa obywatelskiego przekazujące autentyczne, oddolne punkty widzenia.

►Rząd wyłania ze swojego grona – Obywatelskiego Premiera. Powinna to być funkcja rotacyjna, trwająca np. jeden rok.

 • Premier Obywatelski powinien być faktycznym przywódcą opozycji demokratycznej (tym bardziej, że lider opozycji parlamentarnej – nie jest w stanie pełnić tej roli!). Wyrazicielem dążeń społeczeństwa obywatelskiego, ruchów prodemokratycznych oraz – stojących na gruncie demokracji, konstytucji i prawa III RP – partii politycznych.
 • Premier powinien współpracować z szefami partii politycznych, aby przedstawiać dążenia całego ruchu obywatelskiego nieposłuszeństwa.
 • Premier powinien pełnić rolę opozycyjnego frontmana, mobilizującego ludzi do zwalczania uzurpatorskich działań PiS-u, łamania konstytucji i reguł demokracji.

►W dalszej kolejności, Rząd Obywatelski będzie mógł koordynować powstawanie kolejnych struktur obywatelskiego państwa. Wchodzą w rachubę: sądy wszystkich szczebli, niezależne media, wybrane struktury administracji, straż obywatelska itp., (nie rozwijam).

►Ważnym elementem projektu powinna być strona internetowa, na której wszyscy zweryfikowani zwolennicy opozycji, ruchu obywatelskiego nieposłuszeństwa będą mogli debatować nad działaniami ruchu.

Podsumowując, PiS postawił nas przed ważną alternatywą: albo regres do anachronicznego, autorytarnego, niewydolnego państwa (skansenu) albo dalsza droga ku lepszej demokracji, prawdziwej wolności obywatelskiej, nowoczesności służącej wszystkim.

Każdy świadomy Polak jest wezwany – zbudujmy ruch, który stworzy rozwiązania dla społeczeństwa i państwa 21 wieku!

Chętnych do współpracy – zapraszam do grupy na Facebooku.

Podziel się opinią:
Pin Share

Comments

comments

About The Author

Innowator. Ukończył studia na Wydziale Filozoficznym KUL; stypendysta u prof. Leszka Kołakowskiego na University of Oxford. Ukończył także studia podyplomowe: Zarządzanie Finansami i Inwestycje Finansowe na Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu oraz Public Relations w Wyższej Szkole Bankowej we Wrocławiu. Zajmuje się filozofią miasta, architektury (w ramach think-tanku BioCity Project) oraz trendami rozwojowymi w kulturze i cywilizacji, prowadzącymi do zmiany panujących paradygmatów. Także właściciel innowacyjnej agencji konsultingu terytorialnego: Metamorphosis Innova City. W jej ramach zaprojektował i wdrożył kilkanaście innowacyjnych marek i strategii terytorialnych dla wielu polskich miast, w oparciu o zasady zrównoważonego rozwoju i deliberacji społecznej. Współzarządzający Fundacją Nowej Kultury. Redaktor portalu progg.eu Napisz do mnie

Related posts

Leave a Reply

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *