21. 05. 2024

Nowe artykuły:
Trzecia siła – Progresywna Polska

Trzecia siła – Progresywna Polska

Po spektakularnych protestach w obronie sądów i demokracji, artykuł odpowiada na pytanie: co dalej? Autor wzywa do stworzenia koalicji wszystkich progresywnych sił w postaci Ruchu Progresywna Polska.  Artykuł przeznaczony jest dla założycieli ruchu; ma on charakter zarysu strategii takiego ruchu – do dalszej, konkretnej dyskusji nad wizją nowej, skierowanej ku przyszłości Polsce (V RP).

I.

Czynniki obiektywne:

 

• Po zdemolowaniu Trybunału Konstytucyjnego, sądów, zawłaszczeniu publicznej TV i radia, przy bezpardonowym ignorowaniu procedur uchwalania ustaw, totalnym zwalczaniu opozycji – trzeba jasno stwierdzić: mamy w Polsce dyktaturę PiSu – póki co w formie „miękkiej”.

Progresywna Polska to kraj zbudowany dla potrzeb obywateli i ich jakości życia, oparty na wolności, równości i aktywności obywatelskiej, współpracujący wewnątrz i na zewnątrz (mocno proeuropejski), wdrażający najnowsze osiągnięcia ludzkości dla realizacji powyższych wartości.

• Dyktatura ta jest organizowana – w mojej interpretacji – po to, aby nie dopuścić w Polsce do pełnego rozwoju zaawansowanej formy społeczeństwa nowoczesnego, tj. społeczeństwa różnorodnego kulturowo (światopoglądowo), w znaczniej mierze laickiego, kierowanego dążeniem do ciągłego ulepszania realiów życiowych, dzięki nauce, technice, nowoczesnej sztuce; w którym każdy człowiek może realizować swoją wizję szczęścia, na podstawie własnych racjonalnych decyzji. Innymi słowy, jest to kontrrewolucja dążąca do przywrócenia przed-nowoczesnych realiów kulturowo-społecznych oraz autorytarnego, patriarchalnego i hierarchicznego modelu społeczeństwa. Mam na myśli – w najogólniejszym zarysie – społeczeństwo kierowane przez „autorytety”: kościół i władza (będące w sojuszu). Mają oni tak silną pozycję, wpływ na proces stanowienia prawa, instytucje państwa, że są w stanie każdemu człowiekowi dyktować dopuszczalny sposób życia, zgodnie z pozycją, którą zajmuje w społeczeństwie. Najwyższe tu wartości to wiara w boga (katolickiego), służba hierarchii kościelnej, bezkrytyczne wysławianie narodu (jako mistycznej, jednorodnej etnicznie wspólnoty), jego bohaterów, (przegranych) wojen i powstań (militaryzm). Itp. Podobnie w rodzinie ma panować „naturalny porządek”: żona podlega mężowi, dzieci żonie itp. Pracownicy (szczególnie kobiety) podlegają – szefom (mężczyznom), nawet przyroda – podlega człowiekowi (zgodnie z ideą: „czyńcie sobie Ziemię…”)[1]. Na tym polega „odwieczny porządek rzeczy” i nie można go zmieniać. A kto go narusza – jest stopniowo wykluczany poza „pierwszy sort” ludzi (zob. więcej).

 

Znaczenie sytuacji:

• Musimy zrozumieć, że działania PiSu, mimo, że realizowane przede wszystkim na płaszczyźnie politycznej, znacznie poza nią wykraczają. Dzięki ich kontrrewolucji Polska stała się sceną ścierania dwóch paradygmatów kulturowo – cywilizacyjnych:

 • przednowoczesno – konserwatywnego oraz
 • oświeceniowo – nowoczesnego.

Środki polityczne służą PiSowi do narzucenia Polsce siłą tego pierwszego modelu, wiedzą oni bowiem, że to ostatnia chwila, aby Polska nie stała się, jak inne kraje europejskie, krajem laickim, nowoczesnym, podążającym z głównym nurtem rozwoju Europy[2]. Gra zatem idzie o wielką stawkę – jaki będzie dominujący model życia preferowany w głównym nurcie społeczeństwa polskiego:  

 • autorytarny konserwatyzm czy
 • progresywna nowoczesność?

Przy czym, musimy pamiętać, że gdy pozwolimy PiSowi wdrożyć pełną wersję tego pierwszego (ultrakonserwatywnego autorytaryzmu) to:

 • Spadniemy (dla Europy i całego cywilizowanego, nowoczesnego świata) do poziomu państwa sprzed obecnej fazy rozwoju (post-średniowiecze), w tym sensie – staniemy się krajem niecywilizowanym.
 • To sprawi, że – siłą rzeczy – zostaniemy zmuszeni do wystąpienia z Unii Europejskiej, bo nie będziemy spełniali żadnych standardów przynależności. A przynależność do UE stanowi rację naszego rozwoju i bezpieczeństwa.
 • Będziemy zdani na łaską naszych nieprzyjaciół, np. Rosji. Nie ma szans, abyśmy nie wpadli znowu w ich strefę wpływów…
 • Państwo stopniowo zacznie popadać w ruinę w każdej sferze, w tym – gospodarczo…
 • Życie każdego z nas w państwie PiS stanie się niepomiernie gorsze, niż obecnie; będzie to smutne życie bez wolności, w ciągłym kłamstwie, poniżeniu i coraz większej biedzie…

 

• Dlatego ze spontanicznego ruchu obywatelskiego protestu oraz większych i mniejszych inicjatyw  kulturowych, społecznych, politycznych itp. o charterze centrowym, centro-lewicowym itp. – powinien wyłonić się zorganizowany ruch obywatelski, który będzie walczył z dyktaturą, ale jeszcze bardziej z wypychaniem nas poza krąg nowoczesnych krajów europejskich. 

• Trzeba to zrobić jak najszybciej, póki dyktatura jest w fazie „miękkiej”. Jak się wzmocnią: zlikwidują wolne media, wolne wybory, całkowicie podporządkują sobie aparat opresji (co wynika z ich zapowiedzi) – będzie wtedy niepomiernie trudniej odsunąć ich od władzy! A wtedy stracimy nasz kraj na długie lata (być może na całe życie naszego pokolenia).

• Aby ruch taki skutecznie mógł walczyć – musi mieć dobrze zdefiniowaną sytuację, mieć określone zasoby i metody działania, czyli dobrą strategię. Ten artykuł (manifest) to założenia do takiej strategii – do publicznej debaty w gronie wszystkich sił określających się jako progresywne.

II.

Projekt nowego ruchu obywatelskiego:

Kategorie podziału:

• Jednym ze źródeł sukcesu PiSu jest fakt, że to formacja ideowa. Odwołują się oni do jasnego katalogu wartości i poglądów, o których mówiłem powyżej. Możemy go określić jako ideologia katolicko[4] – narodowa, którą narzucają swoim oponentom w formie ich narracji (swoistej, często przekłamanej, reinterpretacji historii, ważnych wydarzeń itp.). To sprawia, że są wyraziści, mają swoje proste przesłanie, które dla wielu Polaków, w naszym chaotycznym, niebezpiecznym świecie, staje się elementem porządkującym świat; elementem ich tożsamości. To potężna przewaga, bo: tylko działania skupione na wartościach mają moc mobilizowania dużych grup ludzi.

Dążymy do stworzenia w Polsce aktywnego społeczeństwa obywatelskiego (ASO), odwołującego się do projektu nowoczesności, skorygowanej o koncepcje zrównoważonego rozwoju.

• Nie można z nimi wygrać, o ile my także nie przeciwstawimy ich opowieści (ideologii, światopoglądowi, wartościom) – naszych. Ma to kluczowe znaczenie, bowiem, jak wspomniałem, wojna z PiSem to, w istocie, „wojna hybrydowa[5]” o obraz świata, wartości i model życia, który z nich wynika! Inaczej mówiąc, wszyscy dzisiaj czujemy się zagubieni; wszyscy czujemy, że świat przestał dawać oparcie i trudno pojąć sens toczących się wydarzeń. Zwolennicy PiSu chwytają się, podsuwanej im myśli: w takim razie trzeba zdać się na silnego wodza, kościół, tradycyjne (sprzed epoki nowoczesności, która to wszystko spowodowała) wartości i sposób życia (obyczaje, zwyczaje) – jeden naród, jedna partia, jeden kościół, jedna tradycja… My musimy przeciwstawić tej narracji – nową.

• A oto zarys – proponowanej przeze mnie – narracji progresywnej (sensie nowego progresywizmu): świat nowoczesny stracił swoją atrakcyjność, stał się miejscem niepewnym, bo obrał zły kierunek rozwoju – ku patologicznemu konsumpcjonizmowi, neoliberalizmowi (turbokapitalizm), co spowodowało dominację: chciwości, wyzysku, niesprawiedliwości, systemowej nieuczciwości, rabunkowe niszczenie przyrody i żywych wspólnot międzyludzkich (antyhumanizm). Dlatego:

Musimy przywrócić pierwotne obietnice nowoczesności: wolne życie, wolnych ludzi współpracujących dla dobra wspólnego – w racjonalnie zorganizowanym świecie. Dzisiaj musimy dodać: w granicach, które dopuszcza odnawianie się przyrody (model zrównoważonego ekorozwoju).

• Potrzebujemy zatem koncepcji nowej, lepszej (zrównoważonej) wersji nowoczesności. I na tej bazie – powinniśmy zacząć odważnie konstruować nasze projekty na lepszy świat (wraca czas na wielkie narracje!). (zob. więcej nt narracji progresywnej – w cz.III.)

• W tym kontekście, trzeba dążyć do spolaryzowania sceny kulturowo-politycznej według nowego podziału:

 • konserwatyści (konserwos) – PiS, Kościół katolicki (głównie rydzykowy), prawicowe media itp., czyli siły nakierowane na przeszłość, brak indywidualnej wolności człowieka, autorytarne metody rządzenia, patriarchat, mizoginia, antyeuropejskość – IV RP
 • zwolennicy konsumpcjonizmu, turbokapitalizmu – (moderos) – np. finansjera, koncerny, świat komercji, neoliberałowie, fasadowa demokracja – III RP
 • progresywiści (progos) – zwolennicy nowoczesności (w nowej, zrównoważonej wersji), preferujący jakość życia ponad bezwzględny wzrost gospodarczy, opowiadający się za: społeczeństwem opartym na wolności, równości szans i aktywności obywatelskiej (głęboka, aktywna demokracja), a także poziomej (sieciowej) współpracy wewnątrz społeczeństwa i na zewnątrz (euroentuzjazm), domagający się wdrażania najnowszych („smart”, zielonych itp.) osiągnięć ludzkości dla realizacji powyższych wartości – V RP.

• Dlatego proponuję powołać ruch obywatelski 2.0 (nowej generacji), pod nazwą: PROGRESYWNA POLSKA (Ruch Progresywna Polska). Powinna to być (docelowo) trzecia siła w kształtowaniu świadomości społecznej. 

• Powinien to być (w kolejności ważności) ruch:

 • kulturowy – musimy przede wszystkim przeciwstawić się anachronicznej koncepcji świata, który głosi PiS, ale też neoliberałowie; musimy też przeciwstawić im nową, progresywną koncepcję i ją wprowadzić jako dominującą w głównym nurcie społeczeństwa. Tylko tak na trwałe możemy z nimi wygrać! 
 • społeczny – jako ruch obywatelski nowej generacji – musimy wypracować głęboko demokratyczne metody współpracy: najpierw między sobą, a potem w społeczeństwie. Trzeba także wypracować metody partycypacji społecznej w podejmowaniu decyzji i współpracy. 
 • polityczny – dopiero po zaawansowaniu powyższych sfer działania, będziemy mogli przejść do fazy zdobywania warunków dla realizacji naszych programów zmiany, czyli uprawiać politykę.

Podstawowe cechy ruchu:

• Ruch będzie mieć jednolitą markę: nazwa: „Ruch Progresywna Polska (RPP)”, swoje logo (do opracowania), wyróżniające barwy (proponuję: pomarańczowy), hasła wiodące (wypracujemy).

• Jest on adresowany do nowego pokolenia progresywnych: aktywistów społecznych (w realu i virtualu), działaczy ruchów miejskich, intelektualistów, naukowców, artystów, projektantów różnych form życia codziennego (urbanistów, architektów, designerów) itp. Itd.

• Ruch będzie zorganizowany niehierarchicznie (od dołu – do góry), głęboko demokratycznie, tj. w postaci dwóch typów jednostek organizacyjnych: fraktali. Chodzi o:

 • Fraktale regionalne – odpowiadające jednostkom podziału administracyjnego kraju, 
 • Fraktale tematyczne – poświęcone danym projektom, zadaniom, sferom działania, np. fraktal medialny, promocyjny, ale też poświęcony strategii działania itp. 
 • Każdy fraktal musi być oparty na podstawowych, powielanych regułach działania, ale ogarniać konkretne, lokalne kwestie. Silnie zakorzenione w swoim regionie \ temacie fraktale powinny wyłaniać dopiero struktury wyższego rzędu. 
 • Niemniej, muszą one cały czas, horyzontalnie, wymieniać informacje, koordynować akcje i działania.

 

Główne cele ruchu:

Krótko. Najważniejsze dla RPP jest wypracowanie na tyle atrakcyjnego, progresywnego zestawu wartości i reguł działania oraz, wynikającej z nich, koncepcji otwartej, nowoczesnej, proeuropejskiej Polski , że będziemy w stanie na stałe wyprzeć z głównego nurtu społeczeństwa polskiego – konserwatywne przesądy, dążenia i obyczaje.

1. Powstrzymanie PiSu przed wyrzuceniem nas z kręgu nowoczesnej, europejskiej cywilizacji, a w jej ramach: zniszczeniu koncepcji wolności jednostki, praw człowieka, organizacji społeczeństwa na bazie reguł demokracji oraz uniwersalnego prawa i równoważenia władz (trójpodział władzy).

2. Wprowadzenie do głównego nurtu społeczeństwa powszechnego rozumienia koncepcji wolności, tolerancji, otwartości, różnorodności, postępu. Skierowanie naszego kraju ku tworzeniu przyszłości (w miejsce obsesji na punkcie przeszłości).

3. Społeczne wypracowanie koncepcji otwartej, nowoczesnej, zrównoważonej, proeuropejskiej Polski, w realiach 21 wieku – Progresywnej Polski (V RP).

 • przełożenie jej na atrakcyjną dla większości Polaków koncepcję rozwoju naszego kraju,
 • wypromowanie jej wśród Polaków za pomocą wiarygodnych narzędzi promocyjnych,
 • stworzenie narzędzi społeczno – politycznych, dzięki których będziemy ją realizować.

Główny przekaz RPP:

• PiS niszczy nasze szanse na życie w otwartym kraju – należącym do wspólnoty nowoczesnych krajów europejskich.

• PiS wprowadza anachroniczne rozwiązania, cofające nas do epoki przed-nowoczesnej. Dzięki nim utwierdza nas w pozycji kraju na dalekich peryferiach Europy (kraj – skansen). Wszystko to sprawia, że będzie nam się jeszcze gorzej żyło, i będziemy się za nasz kraj wstydzić (obciach).

• Dotąd (przed PiSem) było wiele problemów, ale rządzące dotąd partie (z PO na czele) przynajmniej nie niszczyły fundamentów demokracji i państwa prawa, co dawało szanse na ulepszanie systemu i współpracę z Europą.

• PiS jest partią zbójecką (trawestacja „państw zbójeckich”), tj. taką, która bezprawnie niszczy system demokratyczny, prawny, aby siłą narzucić system autorytarny (katolicko-narodowy ultrakonserwatyzm). Ich pełne zwycięstwo oznaczać będzie: że każdemu z nas podyktują co ma myśleć i jak ma żyć. Każdy, kto nie będzie się godził z ich dyktatem – będzie żył na peryferiach systemu, bez dostępu do zasobów, którymi społeczeństwo dysponuje (będą one zawłaszczane przez ich zwolenników i oportunistów).

• Nie ma jednak powrotu do III RP. Zwycięstwo PiSu (kontrrewolucja konserwatywna) trzeba wykorzystać pozytywnie: jako czas przemyślenia od nowa fundamentów organizujących nasze państwo; naprawy dotychczasowych błędów, nie przyjazności państwa i dania szansy nowemu pokoleniu, aby zorganizowało państwo według współczesnych reguł, na miarę wyzwań 21 wieku.

• Co nas od nich wyróżnia?

 • Obsesji PiSu wobec przeszłości – przeciwstawiamy zatem: skierowanie ku przyszłości
 • Ich autorytaryzmowi – pogłębienie demokracji (partycypację obywateli) w każdej sferze działania państwa. 
 • Ogólnie, ich dążeniu do ustanowienia w Polsce narodowo-katolickiej dyktatury – przeciwstawiamy dążenie do zbudowania w Polsce aktywnego społeczeństwa obywatelskiego (ASO), odwołującego się do projektu nowoczesności, skorygowanej o koncepcje zrównoważonego rozwoju (zrównoważony modernizm).

• Walczymy nie o odebranie im władzy dla niej samej, ale aby uniemożliwić im wyrzucenie naszego kraju z kręgu nowoczesnych, cywilizowanych krajów europejskich. Odsunięcie ich od władzy będzie także oznaczało, że będziemy mogli wprowadzić – we wszystkich sferach życia – najbardziej zaawansowane osiągnięcia ludzkości (idee, koncepcje, formy organizacyjne, technologie), czyniące nasz kraj miejscem dobrym do życia dla zdecydowanej większości Polaków.

• Więcej na temat ideowych założeń RPP – w manifeście programowym.

 

Metody działania ruchu:

• Ogólnie mówiąc, musimy działać w oparciu o konkretne projekty, odwołujące się do realizacji trzech głównych, wyżej wymienionych, celów.

W ramach celu 1.

• Reagowanie na konserwatywne, antydemokratyczne działania PiSu, dążenie do wprowadzania rozwiązań proobywatelskich, progresywnych w danej sferze. Np. wobec sądów – nie tylko domaganie się veta wobec zmian PiSu, ale od razu propagowanie idei sądów nie tylko wolnych, ale sprawnie i przyjaźnie obsługujących obywateli.

• Metodą działania za każdym razem powinno być dążenie do wywołania debaty społecznej i społecznego procesu podejmowania decyzji (deliberacja społeczna): jak przekształcić daną sferę (np. sądownictwo) w przyjazną obywatelom i niezależną od władz. A potem – domaganie się jej realizacji w tej nowej wersji.

 

• Naturalnie, działania prowadzimy na zasadzie „non-violence”.

W ramach celu 2:

• Oczywistym faktem jest, że PIS zdobywa poparcie ponieważ zbyt wielu ludzi nie rozumie (lub jawnie ignoruje) reguły funkcjonowania państwa prawa, demokracji i społeczeństwa obywatelskiego. Panuje też ogromny oportunizm w zakresie tolerowania nadużyć ze strony konserwatystów w przestrzeni publicznej (symbolem tego jest krzyż wiszący w sali sejmowej). Dlatego elementem walki w tym module musi być dążenie do pogłębienia przez szerokie kręgi społeczne rozumienia fundamentów ustrojowych naszego państwa i działania pluralistycznego, neutralnego światopoglądowo społeczeństwa.

Trzeba zatem zaplanować szereg akcji promocyjnych i edukacyjnych.

W ramach celu 3 –

• Zwycięstwo nad PISem może być tylko urzeczywistnione przez siłę, która przedstawi koncepcję nowej – osadzonej w realiach współczesności (progresywnej) – Polski. Oznacza to, że musimy zaplanować zmiany nieomal we wszystkich sferach naszego życia. Ale w nowy sposób. Już nie odgórnie, przez różnych „ekspertów”. Teraz trzeba dopuścić do planowania wszystkich chętnych, ze wszystkich środowisk. Zarazem trzeba „w biegu” uczyć się reguł funkcjonowania nowej, aktywnej, inteligentnej demokracji (demokracja uczestnicząca, deliberacyjna, e-demokracja). Elementem projektu musi być wcześniejsze określenie mapy realiów życiowych i potrzeb szerokich kręgów społecznych. Chodzi zatem o wielką, oddolną akcję społecznego planowania lepszej jakości życia dla wszystkich.Trzeba tu odwołać się do idei „mądrości tłumu” oraz mądrze urządzonych, masowych konsultacji (wg. metodologii deliberacyjnej) oraz społecznej kreacji (co-kreacja).

• Podkreślam: zamiast „tylko” skupiania się na akcjach politycznych, warto podejmować działania z zakresu zmiany myślenia oraz poprawy naszej jakości życia, np. – planowania i poprawy naszych osiedli, komunikacji, architektury, miejsc rekreacji, kultury popularnej itp. itd. – za każdym razem badając: jak dane miejsce dostosować do potrzeb realnych ludzi, jak uczynić je przyjaznym dla nich i dla środowiska; jak dopuścić ludzi do zarządzania \ wpływu na nie? Trzeba także promować zrównoważoną ekonomię, współpracę między różnymi osobami i grupami, rozwiązania proekologiczne itp.

• W tym kontekście, jednym z fraktali RPP musi być fraktal działający na zasadzie think-and-do-tank’u (tdt), skupiony na gromadzeniu (progresywnej) wiedzy i rozwiązań dotyczącej różnych sfer działania współczesnego społeczeństwa, oraz współpracy ze społecznościami lokalnymi i partnerami wokół testowania tych rozwiązań w codziennej praktyce. Musimy tu wciągnąć do współpracy progresywnych urbanistów, architektów, naukowców, artystów, kulturoznawców itp. itd.

• Wyniki działań będziemy publikowali na portalu: progg.eu

• W ramach tdt przewidujemy także powstanie innych portali, magazynu Progg oraz wydawnictwa.

Wchodzą tu w rachubę, przykładowo, projekty:

Odrzucamy IV RP PiSu, ale też ma powrotu do III RP – musimy zaplanować zmiany nieomal we wszystkich sferach naszego życia. Idziemy w kierunku V RP.

• Projekt: Polska – zrób to sam! Chodzi o mapowanie faktycznych oczekiwań wobec własnej wioski \ miasta \ kraju przez różne kręgi społeczne – w ramach ogólnonarodowej dyskusji (głównie w grupach docelowych) – w jakiej Polsce chcemy żyć po PiSie? Jaki, lepszy kraj po PiSie? A także o określenie faktycznych modeli życiowych, światopoglądów współczesnych Polaków.  I na tej bazie, sformułowanie (do bólu!) realnych postulatów dotyczących jakości życia w naszym kraju. Chodzi o działania w Internecie (portal), a także spotkania w realu, odwołujące się do różnych technik deliberacji (e-deliberacji), gier społecznych i innych kreatywnych metod wymiany poglądów.

• Projekt: Konstytucja progresywnej Polski. Na bazie zgromadzonej wiedzy – jako zwieńczenie ogólnospołecznej debaty – powinniśmy podjąć się – wzorem Islandczyków – napisania nowej, progresywnej konstytucji naszego kraju. Chodzi o stworzenie realiów kraju dla współcześnie żyjących Polaków (na podstawie wiedzy z poprzednich projektów).

 

 

Drodzy „trzecio-siłowcy” (progosi)!

Wszystko, co opisałem to tylko zarys przygody, która przed nami… 🙂  Mamy zadanie znacznie poważniejsze, niż tylko odsunięcie od władzy partii cynicznych konformistów, kierowanej przez oszalałego frustrata… Przed nami zadanie odebrania na trwałe tego kraju z rąk – wrogich rozwojowi, myślących regresywnie, tworzących Polskę jako państwo-skansen konserwosów, obecnie zorganizowanych wokół PiSu!

Musimy jednak także przeciwstawić się budowaniu w naszym kraju niesprawiedliwego państwa dla wybranych, które wszystkich ogłupia mirażami konsumpcji, zniewoleniem w pracy, „niewidzialną ręką rynku” itp. idt. Nie negując reguł wolnego rynku i demokracji – musimy nadać im nowy, bardziej sprawiedliwy, służący wszystkim, sens. Musimy wykorzystać najnowsze osiągnięcia w zakresie koncepcji, organizacji, technologii, aby przenieść te idee w 21 wiek. Na tym polega dzisiejszy nowy progresywizm.

Jako progresywiści – powinniśmy nauczyć się jak przezwyciężać nasze dotychczasowe ograniczenia, które sprawiają, że tak często jesteśmy podzieleni, a nasz głos jest pomijany…  Musimy zacząć wywierać realny wpływ na bieg spraw; musimy wykreować projekty, stworzyć rozwiązania, które doprowadzą do nowej jakości: PROGRESYWNEJ POLSKI – czyli kraju, w którym będzie się chciało żyć…

Chcesz organizować Ruch Progresywna Polska? – Proponuj swoje pomysły, rozwiązania – 

Jesteśmy na Facebooku – grupastrona

Dyskutujemy także na forum progg.eu

[1] Te dążenia PiSu wprost wynikają ze słów, które Kaczyński wyjawił podczas rozmowy z Rydzykiem w Radio Maryja. Zob. więcej na temat światopoglądu konserwatystów – w artykule.

[2] W tym sensie przestanie być „przedmurzem”, a raczej: warownią chrześcijaństwa (średniowiecznego). Mowa o tym w rozmowie Kaczyńskiego z Rydzykiem, w Radio Maryja. Rydzyk mówi: „Żebyście nie dopuścili do tego, co widać na Zachodzie. Żeby to lewactwo walczyło z Kościołem. Hiszpania, Irlandia, potem Malta. Została już tylko Polska”. Kaczyński odpowiada: „Obronimy Polskę, ojcze dyrektorze. Traktujemy to jak naszą misję. Jesteśmy ostatni, ale to nie oznacza, że nasza twierdza zostanie kiedykolwiek zdobyta” i potem: „Ja nie chcę wchodzić w nie swoją rolę, ale to szatan chodzi po świecie” Oraz dodaje: „Polska ma ważną rolę, o której mówili poeci. Dziś ona staje się rzeczywistością. Rzeczywistością stają się słowa Mickiewicza i Słowackiego”.

[3] W istocie podlega to karze, w świetle 44 par. ustawy o partiach politycznych oraz rozdz. XVII Kodeksu Karnego.

[4] W wersji ultrakonserwatywnej, post-średniowiecznej.

[5] Łącząca elementy kulturowe, społeczne, polityczne, ekonomiczne itp.

Podziel się opinią:
Pin Share

Comments

comments

About The Author

Innowator. Ukończył studia na Wydziale Filozoficznym KUL; stypendysta u prof. Leszka Kołakowskiego na University of Oxford. Ukończył także studia podyplomowe: Zarządzanie Finansami i Inwestycje Finansowe na Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu oraz Public Relations w Wyższej Szkole Bankowej we Wrocławiu. Zajmuje się filozofią miasta, architektury (w ramach think-tanku BioCity Project) oraz trendami rozwojowymi w kulturze i cywilizacji, prowadzącymi do zmiany panujących paradygmatów. Także właściciel innowacyjnej agencji konsultingu terytorialnego: Metamorphosis Innova City. W jej ramach zaprojektował i wdrożył kilkanaście innowacyjnych marek i strategii terytorialnych dla wielu polskich miast, w oparciu o zasady zrównoważonego rozwoju i deliberacji społecznej. Współzarządzający Fundacją Nowej Kultury. Redaktor portalu progg.eu Napisz do mnie

Related posts

Leave a Reply

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *