Nowe artykuły:
Trzecia siła – Progresywna Polska

Trzecia siła – Progresywna Polska

Po spektakularnych protestach w obronie sądów i demokracji, artykuł odpowiada na pytanie: co dalej? Autor wzywa do stworzenia koalicji wszystkich progresywnych sił w postaci Ruchu Progresywna Polska.  Artykuł przeznaczony jest dla założycieli ruchu; ma on charakter zarysu strategii takiego ruchu – do dalszej, konkretnej dyskusji nad wizją nowej, skierowanej ku przyszłości Polsce (V RP).

I.

Czynniki obiektywne:

 

• Po zdemolowaniu Trybunału Konstytucyjnego, sądów, zawłaszczeniu publicznej TV i radia, przy bezpardonowym ignorowaniu procedur uchwalania ustaw, totalnym zwalczaniu opozycji – trzeba jasno stwierdzić: mamy w Polsce dyktaturę PiSu – póki co w formie „miękkiej”.

Progresywna Polska to kraj zbudowany dla potrzeb obywateli i ich jakości życia, oparty na wolności, równości i aktywności obywatelskiej, współpracujący wewnątrz i na zewnątrz (mocno proeuropejski), wdrażający najnowsze osiągnięcia ludzkości dla realizacji powyższych wartości.

• Dyktatura ta jest organizowana – w mojej interpretacji – po to, aby nie dopuścić w Polsce do pełnego rozwoju zaawansowanej formy społeczeństwa nowoczesnego, tj. społeczeństwa różnorodnego kulturowo (światopoglądowo), w znaczniej mierze laickiego, kierowanego dążeniem do ciągłego ulepszania realiów życiowych, dzięki nauce, technice, nowoczesnej sztuce; w którym każdy człowiek może realizować swoją wizję szczęścia, na podstawie własnych racjonalnych decyzji. Innymi słowy, jest to kontrrewolucja dążąca do przywrócenia przed-nowoczesnych realiów kulturowo-społecznych oraz autorytarnego, patriarchalnego i hierarchicznego modelu społeczeństwa. Mam na myśli – w najogólniejszym zarysie – społeczeństwo kierowane przez „autorytety”: kościół i władza (będące w sojuszu). Mają oni tak silną pozycję, wpływ na proces stanowienia prawa, instytucje państwa, że są w stanie każdemu człowiekowi dyktować dopuszczalny sposób życia, zgodnie z pozycją, którą zajmuje w społeczeństwie. Najwyższe tu wartości to wiara w boga (katolickiego), służba hierarchii kościelnej, bezkrytyczne wysławianie narodu (jako mistycznej, jednorodnej etnicznie wspólnoty), jego bohaterów, (przegranych) wojen i powstań (militaryzm). Itp. Podobnie w rodzinie ma panować „naturalny porządek”: żona podlega mężowi, dzieci żonie itp. Pracownicy (szczególnie kobiety) podlegają – szefom (mężczyznom), nawet przyroda – podlega człowiekowi (zgodnie z ideą: „czyńcie sobie Ziemię…”)[1]. Na tym polega „odwieczny porządek rzeczy” i nie można go zmieniać. A kto go narusza – jest stopniowo wykluczany poza „pierwszy sort” ludzi (zob. więcej).

 

Znaczenie sytuacji:

• Musimy zrozumieć, że działania PiSu, mimo, że realizowane przede wszystkim na płaszczyźnie politycznej, znacznie poza nią wykraczają. Dzięki ich kontrrewolucji Polska stała się sceną ścierania dwóch paradygmatów kulturowo – cywilizacyjnych:

 • przednowoczesno – konserwatywnego oraz
 • oświeceniowo – nowoczesnego.

Środki polityczne służą PiSowi do narzucenia Polsce siłą tego pierwszego modelu, wiedzą oni bowiem, że to ostatnia chwila, aby Polska nie stała się, jak inne kraje europejskie, krajem laickim, nowoczesnym, podążającym z głównym nurtem rozwoju Europy[2]. Gra zatem idzie o wielką stawkę – jaki będzie dominujący model życia preferowany w głównym nurcie społeczeństwa polskiego:  

 • autorytarny konserwatyzm czy
 • progresywna nowoczesność?

Przy czym, musimy pamiętać, że gdy pozwolimy PiSowi wdrożyć pełną wersję tego pierwszego (ultrakonserwatywnego autorytaryzmu) to:

 • Spadniemy (dla Europy i całego cywilizowanego, nowoczesnego świata) do poziomu państwa sprzed obecnej fazy rozwoju (post-średniowiecze), w tym sensie – staniemy się krajem niecywilizowanym.
 • To sprawi, że – siłą rzeczy – zostaniemy zmuszeni do wystąpienia z Unii Europejskiej, bo nie będziemy spełniali żadnych standardów przynależności. A przynależność do UE stanowi rację naszego rozwoju i bezpieczeństwa.
 • Będziemy zdani na łaską naszych nieprzyjaciół, np. Rosji. Nie ma szans, abyśmy nie wpadli znowu w ich strefę wpływów…
 • Państwo stopniowo zacznie popadać w ruinę w każdej sferze, w tym – gospodarczo…
 • Życie każdego z nas w państwie PiS stanie się niepomiernie gorsze, niż obecnie; będzie to smutne życie bez wolności, w ciągłym kłamstwie, poniżeniu i coraz większej biedzie…

 

• Dlatego ze spontanicznego ruchu obywatelskiego protestu oraz większych i mniejszych inicjatyw  kulturowych, społecznych, politycznych itp. o charterze centrowym, centro-lewicowym itp. – powinien wyłonić się zorganizowany ruch obywatelski, który będzie walczył z dyktaturą, ale jeszcze bardziej z wypychaniem nas poza krąg nowoczesnych krajów europejskich. 

• Trzeba to zrobić jak najszybciej, póki dyktatura jest w fazie „miękkiej”. Jak się wzmocnią: zlikwidują wolne media, wolne wybory, całkowicie podporządkują sobie aparat opresji (co wynika z ich zapowiedzi) – będzie wtedy niepomiernie trudniej odsunąć ich od władzy! A wtedy stracimy nasz kraj na długie lata (być może na całe życie naszego pokolenia).

• Aby ruch taki skutecznie mógł walczyć – musi mieć dobrze zdefiniowaną sytuację, mieć określone zasoby i metody działania, czyli dobrą strategię. Ten artykuł (manifest) to założenia do takiej strategii – do publicznej debaty w gronie wszystkich sił określających się jako progresywne.

II.

Projekt nowego ruchu obywatelskiego:

Kategorie podziału:

• Jednym ze źródeł sukcesu PiSu jest fakt, że to formacja ideowa. Odwołują się oni do jasnego katalogu wartości i poglądów, o których mówiłem powyżej. Możemy go określić jako ideologia katolicko[4] – narodowa, którą narzucają swoim oponentom w formie ich narracji (swoistej, często przekłamanej, reinterpretacji historii, ważnych wydarzeń itp.). To sprawia, że są wyraziści, mają swoje proste przesłanie, które dla wielu Polaków, w naszym chaotycznym, niebezpiecznym świecie, staje się elementem porządkującym świat; elementem ich tożsamości. To potężna przewaga, bo: tylko działania skupione na wartościach mają moc mobilizowania dużych grup ludzi.

Dążymy do stworzenia w Polsce aktywnego społeczeństwa obywatelskiego (ASO), odwołującego się do projektu nowoczesności, skorygowanej o koncepcje zrównoważonego rozwoju.

• Nie można z nimi wygrać, o ile my także nie przeciwstawimy ich opowieści (ideologii, światopoglądowi, wartościom) – naszych. Ma to kluczowe znaczenie, bowiem, jak wspomniałem, wojna z PiSem to, w istocie, „wojna hybrydowa[5]” o obraz świata, wartości i model życia, który z nich wynika! Inaczej mówiąc, wszyscy dzisiaj czujemy się zagubieni; wszyscy czujemy, że świat przestał dawać oparcie i trudno pojąć sens toczących się wydarzeń. Zwolennicy PiSu chwytają się, podsuwanej im myśli: w takim razie trzeba zdać się na silnego wodza, kościół, tradycyjne (sprzed epoki nowoczesności, która to wszystko spowodowała) wartości i sposób życia (obyczaje, zwyczaje) – jeden naród, jedna partia, jeden kościół, jedna tradycja… My musimy przeciwstawić tej narracji – nową.

• A oto zarys – proponowanej przeze mnie – narracji progresywnej (sensie nowego progresywizmu): świat nowoczesny stracił swoją atrakcyjność, stał się miejscem niepewnym, bo obrał zły kierunek rozwoju – ku patologicznemu konsumpcjonizmowi, neoliberalizmowi (turbokapitalizm), co spowodowało dominację: chciwości, wyzysku, niesprawiedliwości, systemowej nieuczciwości, rabunkowe niszczenie przyrody i żywych wspólnot międzyludzkich (antyhumanizm). Dlatego:

Musimy przywrócić pierwotne obietnice nowoczesności: wolne życie, wolnych ludzi współpracujących dla dobra wspólnego – w racjonalnie zorganizowanym świecie. Dzisiaj musimy dodać: w granicach, które dopuszcza odnawianie się przyrody (model zrównoważonego ekorozwoju).

• Potrzebujemy zatem koncepcji nowej, lepszej (zrównoważonej) wersji nowoczesności. I na tej bazie – powinniśmy zacząć odważnie konstruować nasze projekty na lepszy świat (wraca czas na wielkie narracje!). (zob. więcej nt narracji progresywnej – w cz.III.)

• W tym kontekście, trzeba dążyć do spolaryzowania sceny kulturowo-politycznej według nowego podziału:

 • konserwatyści (konserwos) – PiS, Kościół katolicki (głównie rydzykowy), prawicowe media itp., czyli siły nakierowane na przeszłość, brak indywidualnej wolności człowieka, autorytarne metody rządzenia, patriarchat, mizoginia, antyeuropejskość – IV RP
 • zwolennicy konsumpcjonizmu, turbokapitalizmu – (moderos) – np. finansjera, koncerny, świat komercji, neoliberałowie, fasadowa demokracja – III RP
 • progresywiści (progos) – zwolennicy nowoczesności (w nowej, zrównoważonej wersji), preferujący jakość życia ponad bezwzględny wzrost gospodarczy, opowiadający się za: społeczeństwem opartym na wolności, równości szans i aktywności obywatelskiej (głęboka, aktywna demokracja), a także poziomej (sieciowej) współpracy wewnątrz społeczeństwa i na zewnątrz (euroentuzjazm), domagający się wdrażania najnowszych („smart”, zielonych itp.) osiągnięć ludzkości dla realizacji powyższych wartości – V RP.

• Dlatego proponuję powołać ruch obywatelski 2.0 (nowej generacji), pod nazwą: PROGRESYWNA POLSKA (Ruch Progresywna Polska). Powinna to być (docelowo) trzecia siła w kształtowaniu świadomości społecznej. 

• Powinien to być (w kolejności ważności) ruch:

 • kulturowy – musimy przede wszystkim przeciwstawić się anachronicznej koncepcji świata, który głosi PiS, ale też neoliberałowie; musimy też przeciwstawić im nową, progresywną koncepcję i ją wprowadzić jako dominującą w głównym nurcie społeczeństwa. Tylko tak na trwałe możemy z nimi wygrać! 
 • społeczny – jako ruch obywatelski nowej generacji – musimy wypracować głęboko demokratyczne metody współpracy: najpierw między sobą, a potem w społeczeństwie. Trzeba także wypracować metody partycypacji społecznej w podejmowaniu decyzji i współpracy. 
 • polityczny – dopiero po zaawansowaniu powyższych sfer działania, będziemy mogli przejść do fazy zdobywania warunków dla realizacji naszych programów zmiany, czyli uprawiać politykę.

Podstawowe cechy ruchu:

• Ruch będzie mieć jednolitą markę: nazwa: „Ruch Progresywna Polska (RPP)”, swoje logo (do opracowania), wyróżniające barwy (proponuję: pomarańczowy), hasła wiodące (wypracujemy).

• Jest on adresowany do nowego pokolenia progresywnych: aktywistów społecznych (w realu i virtualu), działaczy ruchów miejskich, intelektualistów, naukowców, artystów, projektantów różnych form życia codziennego (urbanistów, architektów, designerów) itp. Itd.

• Ruch będzie zorganizowany niehierarchicznie (od dołu – do góry), głęboko demokratycznie, tj. w postaci dwóch typów jednostek organizacyjnych: fraktali. Chodzi o:

 • Fraktale regionalne – odpowiadające jednostkom podziału administracyjnego kraju, 
 • Fraktale tematyczne – poświęcone danym projektom, zadaniom, sferom działania, np. fraktal medialny, promocyjny, ale też poświęcony strategii działania itp. 
 • Każdy fraktal musi być oparty na podstawowych, powielanych regułach działania, ale ogarniać konkretne, lokalne kwestie. Silnie zakorzenione w swoim regionie \ temacie fraktale powinny wyłaniać dopiero struktury wyższego rzędu. 
 • Niemniej, muszą one cały czas, horyzontalnie, wymieniać informacje, koordynować akcje i działania.

 

Główne cele ruchu:

Krótko. Najważniejsze dla RPP jest wypracowanie na tyle atrakcyjnego, progresywnego zestawu wartości i reguł działania oraz, wynikającej z nich, koncepcji otwartej, nowoczesnej, proeuropejskiej Polski , że będziemy w stanie na stałe wyprzeć z głównego nurtu społeczeństwa polskiego – konserwatywne przesądy, dążenia i obyczaje.

1. Powstrzymanie PiSu przed wyrzuceniem nas z kręgu nowoczesnej, europejskiej cywilizacji, a w jej ramach: zniszczeniu koncepcji wolności jednostki, praw człowieka, organizacji społeczeństwa na bazie reguł demokracji oraz uniwersalnego prawa i równoważenia władz (trójpodział władzy).

2. Wprowadzenie do głównego nurtu społeczeństwa powszechnego rozumienia koncepcji wolności, tolerancji, otwartości, różnorodności, postępu. Skierowanie naszego kraju ku tworzeniu przyszłości (w miejsce obsesji na punkcie przeszłości).

3. Społeczne wypracowanie koncepcji otwartej, nowoczesnej, zrównoważonej, proeuropejskiej Polski, w realiach 21 wieku – Progresywnej Polski (V RP).

 • przełożenie jej na atrakcyjną dla większości Polaków koncepcję rozwoju naszego kraju,
 • wypromowanie jej wśród Polaków za pomocą wiarygodnych narzędzi promocyjnych,
 • stworzenie narzędzi społeczno – politycznych, dzięki których będziemy ją realizować.

Główny przekaz RPP:

• PiS niszczy nasze szanse na życie w otwartym kraju – należącym do wspólnoty nowoczesnych krajów europejskich.

• PiS wprowadza anachroniczne rozwiązania, cofające nas do epoki przed-nowoczesnej. Dzięki nim utwierdza nas w pozycji kraju na dalekich peryferiach Europy (kraj – skansen). Wszystko to sprawia, że będzie nam się jeszcze gorzej żyło, i będziemy się za nasz kraj wstydzić (obciach).

• Dotąd (przed PiSem) było wiele problemów, ale rządzące dotąd partie (z PO na czele) przynajmniej nie niszczyły fundamentów demokracji i państwa prawa, co dawało szanse na ulepszanie systemu i współpracę z Europą.

• PiS jest partią zbójecką (trawestacja „państw zbójeckich”), tj. taką, która bezprawnie niszczy system demokratyczny, prawny, aby siłą narzucić system autorytarny (katolicko-narodowy ultrakonserwatyzm). Ich pełne zwycięstwo oznaczać będzie: że każdemu z nas podyktują co ma myśleć i jak ma żyć. Każdy, kto nie będzie się godził z ich dyktatem – będzie żył na peryferiach systemu, bez dostępu do zasobów, którymi społeczeństwo dysponuje (będą one zawłaszczane przez ich zwolenników i oportunistów).

• Nie ma jednak powrotu do III RP. Zwycięstwo PiSu (kontrrewolucja konserwatywna) trzeba wykorzystać pozytywnie: jako czas przemyślenia od nowa fundamentów organizujących nasze państwo; naprawy dotychczasowych błędów, nie przyjazności państwa i dania szansy nowemu pokoleniu, aby zorganizowało państwo według współczesnych reguł, na miarę wyzwań 21 wieku.

• Co nas od nich wyróżnia?

 • Obsesji PiSu wobec przeszłości – przeciwstawiamy zatem: skierowanie ku przyszłości
 • Ich autorytaryzmowi – pogłębienie demokracji (partycypację obywateli) w każdej sferze działania państwa. 
 • Ogólnie, ich dążeniu do ustanowienia w Polsce narodowo-katolickiej dyktatury – przeciwstawiamy dążenie do zbudowania w Polsce aktywnego społeczeństwa obywatelskiego (ASO), odwołującego się do projektu nowoczesności, skorygowanej o koncepcje zrównoważonego rozwoju (zrównoważony modernizm).

• Walczymy nie o odebranie im władzy dla niej samej, ale aby uniemożliwić im wyrzucenie naszego kraju z kręgu nowoczesnych, cywilizowanych krajów europejskich. Odsunięcie ich od władzy będzie także oznaczało, że będziemy mogli wprowadzić – we wszystkich sferach życia – najbardziej zaawansowane osiągnięcia ludzkości (idee, koncepcje, formy organizacyjne, technologie), czyniące nasz kraj miejscem dobrym do życia dla zdecydowanej większości Polaków.

• Więcej na temat ideowych założeń RPP – w manifeście programowym.

 

Metody działania ruchu:

• Ogólnie mówiąc, musimy działać w oparciu o konkretne projekty, odwołujące się do realizacji trzech głównych, wyżej wymienionych, celów.

W ramach celu 1.

• Reagowanie na niszczące działania PiSu, ale od razu domaganie się proobywatelskiego, progresywnego rozwiązania w tej sferze. Np. wobec sądów – nie tylko domaganie się veta wobec zmian PiSu, ale od razu propagowanie idei sądów nie tylko wolnych, ale sprawnie i przyjaźnie obsługujących obywateli – strategia wzmocnionego odwrócenia.

• Metodą działania musi być tu – wywołanie debaty społecznej: jak przekształcić daną sferę (np. sądownictwo) w przyjazną obywatelom i niezależną od władz. A potem – domaganie się jej realizacji w tej nowej wersji.

• Preferowaną metodą powinno być wykorzystanie doświadczeń ruchu „occupy”. Celem powinno tu być: tworzenie przestrzeni wolnych od reguł państwa PISu; przestrzeni aktywnej demokracji; progresywnej Polski.

• Niewspółdziałanie – czyli celowe odrzucenie formalnych form współpracy z władzą. Jako formy niewspółdziałania można wymienić: nonkooperację społeczną (np. ostracyzm, bojkot uroczystości, odmowa korzystania z instytucji państwa PiSowskiego). W dalszej kolejności, wchodzą w rachubę: niewspółdziałanie ekonomiczne (np. odmowa płacenia podatków) i polityczne (np. bojkot organów władzy, organizacji, które ją wspierają, np. Kościoła katolickiego, itp.)

Tu konkretne projekty:

• Publiczny rejestr wykroczeń PIS wobec prawa– prawnicy, eksperci różnych dziedzin itp. powinni na stałe monitorować działania rządu, urzędu prezydenta, samego PISu i tworzyć stały rejestr wykroczeń wobec różnych wymiarów obowiązującego systemu prawa. Co ważne, powinien on być obecny w Internecie, aby każdy, w każdej chwili mógł się na niego powołać.

• Publiczny rejestr osób łamiących prawo, tzw. „czarnych owiec” (polityków, ekspertów, naukowców, dziennikarzy, księży itp.), niszczących lub wzywających do niszczenia demokratycznego porządku w Polsce – trzeba sformułować jasne kryteria wpisu do tego rejestru (np. „ekspertów” rzekomo obiektywnie oceniających sytuację, a w istocie w zawoalowany sposób sprzyjających władzy; czy dziennikarzy biorących prace po niesprawiedliwie zwalnianych dziennikarzach itp.). Rejestr ten także musi być udostępniany i tworzony w Internecie. Powinien on być tworzony społecznie – każdy mógłby zgłosić kandydatów, jednak podlegałoby to społecznej weryfikacji.

• Działania z rejestrem „czarnych owiec”.Stworzoną listę trzeba upubliczniać w obiegu eksperckim, jak i międzynarodowym. Można by np. pogrupować obecne w nim osoby według kategorii zawodowych. I takie rejestry zawodowe wraz z podpisami wysyłać do międzynarodowych organizacji eksperckich. Chodziłoby np. o rozpoczęcie wobec tych osób postępowań dotyczących naruszania standardów zawodowych, łamania zasad i reguł demokracji. Byłby to z pewnością znaczący element nacisku na te osoby.

• Naturalnie, działania prowadzimy na zasadzie „non-violence”.

W ramach celu 2:

• Oczywistym faktem jest, że PIS zdobywa poparcie ponieważ zbyt wielu ludzi nie rozumie (lub jawnie ignoruje) reguły funkcjonowania państwa prawa, demokracji i społeczeństwa obywatelskiego. Panuje też ogromny oportunizm w zakresie tolerowania nadużyć ze strony konserwatystów w przestrzeni publicznej (symbolem tego jest krzyż wiszący w sali sejmowej). Dlatego elementem walki w tym module musi być dążenie do pogłębienia przez szerokie kręgi społeczne rozumienia fundamentów ustrojowych naszego państwa i działania pluralistycznego, neutralnego światopoglądowo społeczeństwa.

Trzeba zatem zaplanować szereg akcji promocyjnych i edukacyjnych. Wstępnie proponuję następujące moduły w tej kategorii:

• Stop dla ciemnogrodu! – dążenie do eliminowania z przestrzeni publicznej wszelkich oznak dominacji nacjonalizmu, militaryzmu, antyhumanizmu, niszczenia natury, naruszania neutralności światopoglądowej, narzucania ideologii i religii. A także: naruszanie praw i wolności człowieka. Przykładowo, indywidualnie i zbiorowo, zwracamy się z ustnymi prośbami, jak też pisemnymi do władz urzędów publicznych o zdejmowanie krzyży, czy ew. innych symboli religijnych. Ale też współpraca z organizacji ekologicznymi w zakresie przeciwdziałaniu niszczenia przyrody itp. Itd.

• Akcja promocyjno – edukacyjna dotycząca podstaw ustrojowych państwa. Trzeba zaplanować różne formy działań promocyjnych: od spotów TV, przez eventy, ulotki tłumaczące stanowisko sił prodemokratycznych, po akcje reklamowe na bilbordach itp. Szczególnie ważne będą tu jednak bezpośrednie spotkania z różnymi kręgami społecznymi: od młodzieży szkolnej, po emerytów z małych ośrodków.

• Akcja promocyjno – edukacyjna rozwijająca podstawy rozumienia nowoczesnego Tutaj wywołać trzeba ogólnospołeczną dyskusję na temat: na czym polega współczesny patriotyzm? Wykorzystać trzeba współczesne narzędzia: akcje w Internecie, działania eventowe, spotkania, konkursy itp.

• Tworzenie mediów niezależnych oraz rozwój dziennikarstwa obywatelskiego. Ruch prodemokratyczny nie może się obyć bez swoich mediów o różnym znaczeniu i obiegu. Szczególnie ważne są portale dziennikarstwa obywatelskiego przekazujące autentyczne, oddolne punkty widzenia, szczególnie z naszych grup docelowych.

W ramach celu 3 –

• Zwycięstwo nad PISem może być tylko urzeczywistnione przez siłę, która przedstawi koncepcję nowej – osadzonej w realiach współczesności (progresywnej) – Polski. Oznacza to, że musimy zaplanować zmiany nieomal we wszystkich sferach naszego życia. Ale w nowy sposób. Już nie odgórnie, przez różnych „ekspertów”. Teraz trzeba dopuścić do planowania wszystkich chętnych, ze wszystkich środowisk. Zarazem trzeba „w biegu” uczyć się reguł funkcjonowania nowej, aktywnej, inteligentnej demokracji (demokracja uczestnicząca, deliberacyjna, e-demokracja). Elementem projektu musi być wcześniejsze określenie mapy realiów życiowych i potrzeb szerokich kręgów społecznych. Chodzi zatem o wielką, oddolną akcję społecznego planowania lepszej jakości życia dla wszystkich.Trzeba tu odwołać się do idei „mądrości tłumu” oraz mądrze urządzonych, masowych konsultacji (wg. metodologii deliberacyjnej) oraz społecznej kreacji (co-kreacja).

• Podkreślam: zamiast „tylko” skupiania się na akcjach politycznych, warto podejmować działania z zakresu zmiany myślenia oraz poprawy naszej jakości życia, np. – planowania i poprawy naszych osiedli, komunikacji, architektury, miejsc rekreacji, kultury popularnej itp. itd. – za każdym razem badając: jak dane miejsce dostosować do potrzeb realnych ludzi, jak uczynić je przyjaznym dla nich i dla środowiska; jak dopuścić ludzi do zarządzania \ wpływu na nie? Trzeba także promować zrównoważoną ekonomię, współpracę między różnymi osobami i grupami, rozwiązania proekologiczne itp.

• W tym kontekście, jednym z fraktali RPP musi być fraktal działający na zasadzie think-and-do-tank’u (tdt), skupiony na gromadzeniu (progresywnej) wiedzy i rozwiązań dotyczącej różnych sfer działania współczesnego społeczeństwa, oraz współpracy ze społecznościami lokalnymi i partnerami wokół testowania tych rozwiązań w codziennej praktyce. Musimy tu wciągnąć do współpracy progresywnych urbanistów, architektów, naukowców, artystów, kulturoznawców itp. itd.

• Wyniki działań będziemy publikowali na portalu: progg.eu

• W ramach tdt przewidujemy także powstanie innych portali, magazynu Progg oraz wydawnictwa.

Wchodzą tu w rachubę, przykładowo, projekty:

Odrzucamy IV RP PiSu, ale też ma powrotu do III RP – musimy zaplanować zmiany nieomal we wszystkich sferach naszego życia. Idziemy w kierunku V RP.

• Projekt: Polska – zrób to sam! Chodzi o mapowanie faktycznych oczekiwań wobec własnej wioski \ miasta \ kraju przez różne kręgi społeczne – w ramach ogólnonarodowej dyskusji (głównie w grupach docelowych) – w jakiej Polsce chcemy żyć po PiSie? Jaki, lepszy kraj po PiSie? A także o określenie faktycznych modeli życiowych, światopoglądów współczesnych Polaków.  I na tej bazie, sformułowanie (do bólu!) realnych postulatów dotyczących jakości życia w naszym kraju. Chodzi o działania w Internecie (portal), a także spotkania w realu, odwołujące się do różnych technik deliberacji (e-deliberacji), gier społecznych i innych kreatywnych metod wymiany poglądów.

• Tą akcję można prowadzić także przy okazji organizowanych wieców, okupacji, blokad. Wiodące tu reguły:

 • Wiece organizować tak, aby stawały się kreatywnymi formami debat publicznych (deliberacja społeczna, np. open space, grupy robocze),
 • Uruchomić strony internetowe z dyskusjami i głosowaniami na lepszą Polskę; stronę z filmami video itp. W wyniku ich działania będzie powstawać – społeczny bank pomysłów na lepszą, progresywną Polskę.
 • Posługiwać się formami artystycznymi w celu animacji debat (street art., happeningi społeczne itp.)
 • Wprowadzać innowacje społeczne, eksperymentować z nowymi formami partycypacyjnych, demokratycznych debat (różne formy debat deliberacyjnych).

• Projekt: Konstytucja progresywnej Polski. Na bazie zgromadzonej wiedzy – jako zwieńczenie ogólnospołecznej debaty – powinniśmy podjąć się – wzorem Islandczyków – napisania nowej, progresywnej konstytucji naszego kraju. Chodzi o stworzenie realiów kraju dla współcześnie żyjących Polaków (na podstawie wiedzy z poprzednich projektów).

III.

Jako uzupełnienie aspektów organizacyjnych ruchu, przedstawiam aspekt merytoryczny –

Fundamenty programowe RPP:

Z oczywistych względów, nie będę przedstawiał konkretnych postulatów programowych – te muszą wypracować członkowie przyszłego ruchu i tego, co się z niego wyłoni – w oddolnej, kreatywnej pracy (deliberacja). Zamiast tego przedstawię listę najważniejszych wektorów wyznaczających ramy progresywnego podejścia, w ramach których powinniśmy wypracować projekt Progresywna Polska:

Kulturowe reguły bazowe:

• główne progresywne dążenie – zamiast obecnego mega-celu społecznego zogniskowanego wokół tworzenia materialnego komfortu i bogactwa dla wybranych grup i osób, w oparciu o bezwzględne wykorzystanie (rabunkowa gospodarka, niszczenie przyrody) bogactw natury i systemową nierówność w dystrybucji zasobów społeczeństwa (kapitał, energia, wiedza) à rozwijamy system–świat zogniskowany wokół dążenia do – uruchamiania potencjału jak największej ilości ludzi oraz tworzenia synergii płynącej z ich współpracy, w ramach zrównoważonego podejścia do możliwości, jakie niesie otoczenie (natura, społeczeństwo, kultura); mierzymy postęp bardziej poprawą dla wszystkich jakości życia, niż ilością wzrostu gospodarczego (PKB)(zrównoważony modernizm),

• mentalność progresywna – oderwanie od, blokujących rozwój, „ideologii” (klisz i schematów myślowych, historii, martyrologii itp.) – patrzenie na rzeczy bez obciążeń; planowanie racjonalnych rozwiązań w oparciu o systemowe \ sieciowe zrozumienie problemu oraz deliberację społeczną – w perspektywie przyszłości,

• redukcja regresywnej pozostałości – dążenie do oczyszczenia przestrzeni społecznej z przejawów mentalności konserwatywnej, patriarchalnej, braku tolerancji, fanatyzmu, religii jako narzędzia polityki, itp. Dążenie do eliminowania z przestrzeni społecznej organizacji (maszyn społecznych), które swoją ideologią blokują potencjał rozwoju ludzi i społeczeństwa jako całości,

• myślenie sieciowe – współczesna nauka udowadnia, że świat organizuje się w sieci relacji, w systemy. Każdy element jest węzłem właściwej mu sieci. Oznacza to, że nie można dążyć do bezwzględnej dominacji człowieka nad jego otoczeniem, jednych grup nad innymi grupami, jednych ludzi – nad innymi ludźmi. Zamiast tego dążymy do ustanawiania dynamicznej równowagi między wszystkimi elementami danej struktury (będącymi węzłami pewnej sieci).

• progresywna postawa – dążenie do udoskonalania, wprowadzania innowacji we wszystkich sferach życia (mimo przeszkód, które zawsze tworzy konserwatyzm, tradycjonalizm, autorytaryzm, populizm itp.),

• wiodące wartości – wolność, równość (równouprawnienie), różnorodność, współpraca, dynamiczna równowaga,

Reasumując – tworzymy prąd kulturowo – społeczny –> nowy progresywizm, który  oznacza:

• dążenie do rozwoju ludzkości, która obecnie musi być mierzona bardziej rozwojem poszczególnych ludzi i ich dobro-stanem (jakość życia, dobrostencja), niż rozwojem zdolności produkcyjnych (PKB) – zawsze w harmonii z cyklami natury (biocentryzm),

• wciąż musimy ograniczać konserwatywne postawy i instytucje promujące regresywne myślenie i zniewolenie ludzi przez różne formy autorytaryzmu. Przeciwstawiamy temu – racjonalne myślenie łączone z nową racjonalnością sieciową (systemową), oraz bezpośrednią współpracę wszystkich węzłów sieci społecznej,

• dążenie do kształtowania społeczeństwa w oparciu o zasady wewnętrznej wolności, harmonii i sprawiedliwości; społeczeństwa bardziej współpracującego, niż rywalizacyjnego (kooperencja),

• dążenie do eliminacji formalnych i technicznych barier rozwoju, poprzez zastępowanie statycznych, mechanistycznych struktur – formami o charakterze organicznym (elastyczne, emergentne, inteligentne („smart”)) – w kontekście dynamicznej równowagi między społeczeństwem, jego ekonomią i ich relacją do natury,

• eliminowanie odgórnych, centralistycznych, biurokratycznych rozwiązań – i zastępowanie ich bezpośrednią (wspomaganą Internetem), swobodną współpracą między ludźmi i grupami ludzi.  

• Ważne jest także zapewnienie dystrybucji zasobów społeczeństwa (energia, kapitał, wiedza) możliwie jak najbardziej sprawiedliwie tak, aby każdy człowiek otrzymywał równe szanse dostępu do wysokiej klasy edukacji, pracy, kultury, rozrywki, itp. 

W oparciu o te reguły powinniśmy wspólnie wypracować wizję Progresywnej Polski. Jako inspirację przedstawiam 10 wiodących priorytetów –

Społeczeństwo:

Priorytet 1. Model aktywnego społeczeństwa obywatelskiego (ASO), w którym:

 • tworzenie modelu państwa organizowanego „od dołu – do góry”, maksymalnie poziomego, zdecentralizowanego, nie-biurokratycznego. Na każdym poziomie – wspomaganego Internetem (ICT) (netarchia).
 • każdy członek społeczeństwa (ludzie dobrej woli) może (na równych prawach) angażować się w wyłanianie najmądrzejszych, służących całemu społeczeństwu, decyzji,
 • w podejmowaniu decyzji uczestniczą obligatoryjnie aktorzy społeczni, których dana decyzja dotyczy, reprezentujący całe spektrum poglądów –
 • przy wykorzystaniu wiedzy o społeczeństwie (big data) oraz, łączących wszystkich, narzędzi komunikacyjnych (e-demokracja).
 • Cel: od demokracji fasadowej – do aktywnej demokracji sieciowej, wciągającej do współdecydowania o funkcjonowaniu państwa na wszystkich poziomach jego funkcjonowania (od szkół – po decyzje ustrojowe) obywateli aktywnych obywateli, przy wspomaganiu technologii informatycznych.

Priorytet 2. Dobrze zorganizowane usługi publiczne, czyli responsywna administracja państwowa

 • administracja elastycznie reagująca na potrzeby wszystkich kręgów społecznych,
 • działająca w modelu pełnej otwartości i transparentności,
 • dostarczająca obrobioną dla potrzeba społecznych wiedzę o stanie państwa (big data),
 • działająca w oparciu o programy grantowe (zamiast zwykłego rozdawnictwa pieniędzy), dostępne dla wszystkich chętnych,
 • dostępna za pomocą wielu kanałów, w tym rozwinięta e-administracja.

Priorytet 3. Rewolucja w funkcjonowaniu nauki, sztuki, szkolnictwa wyższego –

 • dążymy do stworzenia uczącego się społeczeństwa wiedzy. Nauka, wiedza, progresywna kultura powinny się stać rdzeniem nowej, progresywnej Polski. Musimy stworzyć dla tego zadania systemowe rozwiązania.
 • Musimy tworzyć ultranowocześnie wyposażone laboratoria naukowe, uczelnie wyższe, pracownie i ośrodki twórcze itp., oparte na doskonałych regułach organizacyjnych, zapewniających kontrolę społeczna nad tymi instytucjami – to powinien być priorytet społeczny.
 • Świat nauki powinien zostać jednak systemowo powiązany z biznesem i społeczeństwem jako takim. Trzeba wypracować reguły stałego przekładania osiągnięć koncepcyjnych, wyników badań, na innowacje w sferze jakości życia, technologii, ale też kultury (nowe idee, koncepcje, procedury działania, kreacja trendów itp.),

Priorytet 4. Rewolucja w edukacji i kreatywności społecznej.

 • Uzupełnieniem profesjonalnej sfery funkcjonowania nauki i edukacji – musi być całkowicie nowy model funkcjonowania edukacji masowej oraz rozwinięcie sfery kreatywności społecznej, w tym modelu otwartej nauki.
 • Edukacja musi zostać oparta na nowych principiach – zamiast przekazywania gotowych modeli świata, w oparciu o historię (przegrane wojny, powstania, katastrofy itp.) oraz niepraktyczną i nieaktualną wiedzę „naukową” – tworzymy szkoły jako ośrodki współpracy uczniów i nauczycieli, w których uczący się sami dochodzą do, interesujących ich, rozwiązań i wiedzy. Nauczyciele zaś są partnerami w tej przygodzie (świetnymi przykładami są modele edukacji w Finlandii i Singapurze).
 • Nowa edukacja powinna operować wiedzą najnowszej generacji oraz pragmatycznymi procedurami działania współczesnej cywilizacji – pomagająca uczniom nauczyć się wszystkiego, co będzie im pomocne w funkcjonowaniu we współczesnym i przyszłym społeczeństwie (np. wiedza o procedurach demokracji, aktywności społecznej, praktycznej ekonomii, radzeniu sobie z technologiami, regułach zachowania w rodzinie i innymi aspektami pragmatyki współczesnego życia).
 • W tym zakresie – ultranowoczesne, ultraprzyjazne szkoły, ośrodki kreatywności (otwarta nauka, fab-laby, bio-laby, pracownie artystyczne itp.) – powinny być ważnym elementem naszej dumy narodowej.

Gospodarka:

Państwu-skansenowi PiSu (konserwatystów) przeciwstawiamy ideę – wdrażania w Polsce najważniejszych – kulturowych, społecznych, gospodarczych – osiągnięć ludzkości.

Priorytet 5. Systemowa innowacyjność –

 • Praktyczne wykorzystanie efektów priorytetu 3 i 4. Tutaj wspartych tworzeniem infrastruktury dla powstawania start-up’ów, fin-techów i innych typów innowacyjnych firm. Promowanie współpracy międzynarodowej.
 • Masowe tworzenie inkubatorów przedsiębiorczości, poradnictwa zawodowego, rządowych grantów, wspomagających masowe powstawanie innowacyjnych firm i projektów biznesowych.
 • Polska specjalizacja nr 1: przemysł dóbr i usług kulturalno-kreatywnych – jedynym z filarów naszego rozwoju powinny być takie działy kreatywności jak: branża kultury (film, prasa, muzyka, książki, radio i telewizja, gry), branże kreatywne (design, architektura, programowanie), czy branże pokrewne (edukacja, elektronika, robotyka, itp.). Co ważne, nie chodzi tylko o ilościowy rozwój tego sektora, ale realne wspomaganie tworzenia i wdrażania przez ten przemysł innowacji – produktowych, procesowych, organizacyjnych czy marketingowych. 
 • Polska specjalizacja nr 2 – turystyka. Chodzi tu szczególnie o różne typy tzw, aktywnej oraz alternatywnej turystyki. Mamy wspaniałe tereny do wszelkiego typu form aktywności na świeżym powietrzu, gdybyśmy oprzyrządowali je jeszcze lepszą, przyjazną infrastrukturą oraz bardzo kreatywnymi produktami turystycznymi – mielibyśmy wspaniały, nowy dział rozwoju gospodarczego.

Rozwiązania gospodarcze związane z modelem trzeciej rewolucji przemysłowej (naukowo – technicznej).

Podstawowe pojęcia z tego zakresu : Trzecia rewolucja przemysłowa Społeczeństwo informacyjneGospodarka niskowęglowaGospodarka oparta na wiedzyGospodarka cyrkularna

Priorytet 6. Budowa strategii przejścia Polski do rozwiniętej fazy rozwoju, zgodnie z modelem trzeciej rewolucji przemysłowej. 

Priorytet 7. „Energetyczny Internet” – skokowy rozwój gospodarki niskowęglowej, energetyki odnawialnej, w tym, w znacznym stopniu, dzięki rozporoszonej produkcji energii. Stworzenie inteligentnej, zdecentralizowanej sieci energetyczno-informacyjnej, która opierałaby się na wielokierunkowych przepływach energii odnawialnej, a wspierałaby ją cyfrowa rewolucja i technologia Big Data. Producentem energii byłby każdy, a nasze dachy, ogrody i strumienie miałyby się stać małymi elektrowniami. Powstanie tysięcy mikroelektrowni pozwoli zaspokoić rosnący w szybkim tempie popyt na prąd przy znacznej obniżce jego ceny. A do tego powstaną tysiące nowych miejsc pracy.

Rozwiązania gospodarcze związane z modelem czwartej rewolucji przemysłowej (przemysł 4.0) (na wzór Niemiec).

Podstawowe pojęcia z tego zakresu: Czwarta rewolucja przemysłowaInteligentna fabryka , Internet rzeczyPojazdy autonomiczne (samochody, drony), Drukowanie przestrzenne3D printing).

Priorytet 8. Rządowy program rozwoju przemysłu 4.0, inteligentnych fabryk, Internetu rzeczy.

Priorytet 9. Rozwój technologii druku 3D (mamy czołową firmę Zortrax).

Rozwiązania gospodarcze związane z nowym paradygmatem – Ekonomia współpracy

Priorytet 10. Strategia rozwoju i wspierania ekonomii współpracy.

Drodzy „trzecio-siłowcy” (progosi)!

Wszystko, co opisałem to tylko zarys przygody, która przed nami… 🙂  Mamy zadanie znacznie poważniejsze, niż tylko odsunięcie od władzy partii cynicznych konformistów, kierowanej przez oszalałego frustrata… Przed nami zadanie odebrania na trwałe tego kraju z rąk – wrogich rozwojowi, myślących regresywnie, tworzących Polskę jako państwo-skansen konserwosów, obecnie zorganizowanych wokół PiSu!

Musimy jednak także przeciwstawić się budowaniu w naszym kraju niesprawiedliwego państwa dla wybranych, które wszystkich ogłupia mirażami konsumpcji, zniewoleniem w pracy, „niewidzialną ręką rynku” itp. idt. Nie negując reguł wolnego rynku i demokracji – musimy nadać im nowy, bardziej sprawiedliwy, służący wszystkim, sens. Musimy wykorzystać najnowsze osiągnięcia w zakresie koncepcji, organizacji, technologii, aby przenieść te idee w 21 wiek. Na tym polega dzisiejszy nowy progresywizm.

Jako progresywiści – powinniśmy nauczyć się jak przezwyciężać nasze dotychczasowe ograniczenia, które sprawiają, że tak często jesteśmy podzieleni, a nasz głos jest pomijany…  Musimy zacząć wywierać realny wpływ na bieg spraw; musimy wykreować projekty, stworzyć rozwiązania, które doprowadzą do nowej jakości: PROGRESYWNEJ POLSKI – czyli kraju, w którym będzie się chciało żyć…

Chcesz organizować Ruch Progresywna Polska? – Proponuj swoje pomysły, rozwiązania – 

Jesteśmy na Facebooku – grupastrona

Dyskutujemy także na forum progg.eu

[1] Te dążenia PiSu wprost wynikają ze słów, które Kaczyński wyjawił podczas rozmowy z Rydzykiem w Radio Maryja. Zob. więcej na temat światopoglądu konserwatystów – w artykule.

[2] W tym sensie przestanie być „przedmurzem”, a raczej: warownią chrześcijaństwa (średniowiecznego). Mowa o tym w rozmowie Kaczyńskiego z Rydzykiem, w Radio Maryja. Rydzyk mówi: „Żebyście nie dopuścili do tego, co widać na Zachodzie. Żeby to lewactwo walczyło z Kościołem. Hiszpania, Irlandia, potem Malta. Została już tylko Polska”. Kaczyński odpowiada: „Obronimy Polskę, ojcze dyrektorze. Traktujemy to jak naszą misję. Jesteśmy ostatni, ale to nie oznacza, że nasza twierdza zostanie kiedykolwiek zdobyta” i potem: „Ja nie chcę wchodzić w nie swoją rolę, ale to szatan chodzi po świecie” Oraz dodaje: „Polska ma ważną rolę, o której mówili poeci. Dziś ona staje się rzeczywistością. Rzeczywistością stają się słowa Mickiewicza i Słowackiego”.

[3] W istocie podlega to karze, w świetle 44 par. ustawy o partiach politycznych oraz rozdz. XVII Kodeksu Karnego.

[4] W wersji ultrakonserwatywnej, post-średniowiecznej.

[5] Łącząca elementy kulturowe, społeczne, polityczne, ekonomiczne itp.

Comments

comments

About The Author

Innowator. Ukończył studia na Wydziale Filozoficznym KUL; stypendysta u prof. Leszka Kołakowskiego na University of Oxford. Ukończył także studia podyplomowe: Zarządzanie Finansami i Inwestycje Finansowe na Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu oraz Public Relations w Wyższej Szkole Bankowej we Wrocławiu. Zajmuje się filozofią miasta, architektury (w ramach think-tanku BioCity Project) oraz trendami rozwojowymi w kulturze i cywilizacji, prowadzącymi do zmiany panujących paradygmatów. Także właściciel innowacyjnej agencji konsultingu terytorialnego: Metamorphosis Innova City. W jej ramach zaprojektował i wdrożył kilkanaście innowacyjnych marek i strategii terytorialnych dla wielu polskich miast, w oparciu o zasady zrównoważonego rozwoju i deliberacji społecznej. Współzarządzający Fundacją Nowej Kultury. Redaktor portalu progg.eu Napisz do mnie

Related posts

Leave a Reply

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *